Seppo artiraaɓe, Sammba Abdul Bah ina jangtoo kasoo mum

0
2104

 

Sammba Abdul Bah jeyaa ko e yimɓe tato nannganooɓe caggal nde polis werlii e seppo mooliiɓe e arnooɓe jaɓɓaade ɗum en gerenaatuuji ɗo karafuur Madrid ɗoo. Kanko e hoore makko ko o gartiraaɗo e wuro Gurel Falli, sara Kankoosa. Kanko ardii Jokkorde sanɗaaji e almudɓe artiraaɓe (CEER : Coordination des Elèves et Etudiants Rapatriés) waɗnde ko ina wona 40 tergal.

Ina jeyaa e ko o Polis yooɓtorii mo, « wallitde seerndude arnooɓe jaɓɓaade e artiraaɓe ɓee. « Caggal nde cuurki gerenaaduuji ɗii fuɗɗii ustaade, miin e woɗɓe min mballitii dewñinde mawɓe e rewɓe e sukaaɓe seppatnooɓe ɓee, ngam yaltinde ɗum en mbeefeegu yimɓe ɓee, hoto ɓe majjondirde ».

Yoga e maɓɓe nganndaa wuro ngoo. Min ndentini ɓe ɗo gootel, hedde kanndaa diwooje too. Ɗoon polis ari wiyi yo min ummo ɗoon, hade maɓɓe werlaade gerenaaduuji e dow nayeejo gooto ina wiyee Usmaan Juulde Jah, gonnooɗo e juulde futuro.

Nde tawnoo miɗo anndi njuulndam mawɗo oo, miɗo yenananoo hay huunde e aduna addantaa mo dartinde njuulu makko, ɗum waɗi min etii ɓilaade hakkunde makko e gerenaaduuji toɓratnooɗi banngeeji fof hoto njande e makko. Nde njiy-mi ndee jaasre, ngon-mi e inndude Alla, ngullu-mi « Allaahu Akbar ! ».

Gooto e sanndarmeeɓe ɓee wiyi yo mi deƴƴu, calii-mi. Goɗɗo jaggi peɗeeli am, haaƴi haa muusi, hade maɓɓe haaƴde juuɗe am caggal keeci, e jolnude mi e oto, miin e woɗɓe ɓee, ɓe piyi min matrakuuji, ɓe ittu kufne am (kap) ɗo hujja jowitiiɗo kaayitaaji etaa siwil wonande artiraaɓe winndanoo. Min kippaa nder oto hee ; gooto e sanndarmeeɓe ɓee dardorii paɗe mum rangers e dow keeci am.

Takke fenaande …

« Caggal nde njuppi kartaabal am baɗnongal kaayitaaji elewaaji am kam e doggol defte tawi winndi ɗum en ko Muritaninaaɓe, ina heen innde deftere Teen Yuusuf Gey wiyeteende  “Les exilés de Goumel”, ɓe taaki mi kadi jannginde elewaaji ɗii waɗde bonannde ; kamɓe sanndarmeeɓe ɓee ɓe naamndii kam hol ko jotondiral njogodii-mi e Sammba Caam hooreejo FLAM e Haamiidu Baaba Kan, hooreejo MPR kam e Njaay gardiiɗo Fedde artiraaɓe (UNRMS), mbele kadi ummii-mi ko Ɓoggee walla ko ɗoo e Nuwaasoot ngonnoo-mi. »

Koynugol. Hooreejo CEER jokki « caggal naamne ɗee, ɓe mbiyi min, miin e Usmaan Bah, yo min ɓoorto, hade maɓɓe uddude min e nder cuurel paaɗngel ngel alaa leeso, alaa matelaa. Ɓe calii hay woppude min waɗoyde soklaaji amen. Noon min ngoori balɗe ɗiɗi. Nde ɓe ɗaccitta min, ɓe mbiya ko Alla e mawɗo biyeteeɗo Usmaan Juulde oo »…

Ƴoogirde DL, Le Calame