Angateer yaltii Dental Orop

0
1631
Theresa Mai chef gou britaaniue.jpg

David Cameron woppanii Theresa May, duuɓi 59, ngardiigu guwarnama Biritaan. Ngol woni ɗiɗmol ko debbo ina ardoo Laamaandi ndenndundi. Jogori ɓurde maantinde e golle makko ko termondireede no leydi makko yaltiri Dental Orop.

David Cameron woppanii Theresa May, duuɓi 59, ngardiigu guwarnama Biritaan. Ngol woni ɗiɗmol ko debbo ina ardoo Laamaandi ndenndundi. Jogori ɓurde maantinde e golle makko ko termondireede no leydi makko yaltiri Dental Orop.

 Ko e maayirde suwee 2016 biritaannaaɓe ngootnoo jaltugol leydi ndii Dental Orop. Ɗeen woote ko David Cameron huninoo yuɓɓinde ɗum en ñalnde 23 suwee 2016 ngam diisnaade yimɓe mum so leydi mum heddoto walla yaltat Dental Orop, woote lollirɗe Brexit. E oo sahaa, e ko Theresa holliti e njillu mum ngadanu to Almaañ, ɓe njoɗɗintaa ɗaɓɓaande maɓɓe jaltugol Dental ngal ko idii maayirɗe hitaande ndee, ɗum woni ɓe keñaaki, sibu, e wiyde makko “maa ɗum heblanee no moƴƴi”.

Brexit ko dottannde “British Exit” (jaltugol Biritaan), konngol tiimtangol e “Grexit” kuutoranoongol e 2015 nde leydi Geres jiñii e caɗeele faggudu haa wiyaa ine riiwee e Dental Orop. Seerndi ɗum tan ko “Grexit” ko kuugal wonnoo, “Brexit” noon ko joom mum e koye mum en cuɓanii ɗum koye mum en.

Jaltugol ngol noon ina sifaa e doosɗe Dental Orop, e kuulal mum 50, ko maa leydi pellitndi yaltude ndii waɗa ɗaɓɓaande huccina ɗum e Diiso Orop (Conseil européen). Caggal ɗuum ndiin leydi yeewtidee hol no jaltugol ngol yuɓɓinirtee.

E ɗo yahretee jooni ɗoo, hay gooto e haralleeɓe Orop waawaa wiyde ma mbele ngol jaltugol ko malal walla ko tanaa wonande Orop walla Biritaan. Aɓe luurdi heen. David Cameron gonɗo sabaabu majjum sabu mum gaa miijaade diisnaade Biritannaaɓe mbele keddoto walla njaltat Dental Orop, kañum wiyi ko « miɗo yenanaa ɓuraten doolnude e hisde e feewnitaade ko nder Dental Orop juɓɓitinangal ». Ina jeyanoo e payndaale Cameron nde habrata juɓɓingol woote ɗee, yiɗde huutoraade ɗum ngam waawnude Dental Orop waylude laawol ƴettunoo e mahngo Orop ngol. Ɓe cakkitiino nii sarɗiiji ngam haaytude yuɓɓinde woote ɗee e toɓɓe ɗeeɗoo :

Tumarankaagal e yah-ngartaa oropnaaɓe (ustugol balle dokketeeɗe tumarankooɓe ummiiɓe e leyɗe Orop goɗɗe), kaalis (natta wonde ko Oroo tan huutortee), jehre wootere (wellitaare yah-ngartaa kaalis e nder Dental ngal), ndimaagu (engelanaaɓe ngonanaano ngootaagu to bannge politik).  Ko waawnoo heen wonde fof, jaltugol Laamaandi ndenndundi e Dental Orop ina muusi yoga e laamuuji e leyɗe Orop, so wonaa añangureeɓe seɓɓitiiɓe nannduɓe wayɓe no Marine Le Pen en nii…

BAB