Lootirka walla morgo ?

0
1793

Ko naamnal jojjungal. E miijo men, ko gootum : ko nokku ɗo maayɓe lootetee. Ndeen, e nder gure dowri, maayɓe ina lootetenoo hay e nder galleeji mum en; ko huurgo cekke tan heewnoo waɗeede. Caggal ɗum, lootirɗe mbaɗti maheede nder cehe, ɗo maayɓe mbaawi looteede hade mum en wirneede.

Ko naamnal jojjungal. E miijo men, ko gootum : ko nokku ɗo maayɓe lootetee. Ndeen, e nder gure dowri, maayɓe ina lootetenoo hay e nder galleeji mum en; ko huurgo cekke tan heewnoo waɗeede. Caggal ɗum, lootirɗe mbaɗti maheede nder cehe, ɗo maayɓe mbaawi looteede hade mum en wirneede.

Morgo noon, ɓuri heewde wonde ko e nokkuuji safaara, ko wayi no opitaal. Kono tan, nafoore ndee haa hannde ko wootere. Lootirka e morgo fof ko nokku mooftirɗo e lootirɗo maayɓe.

Mbele eɗen poti huutoraade helmere morgo ? E miijo men, alaa ko bonnata, sibu fulɓe teeru kala ina kuutoroo nde (ina gasa tawa yoga e ɓe dowri ɓee ne ko noon, walla kam ina paami ko nde firtata).

Ko waawnoo heen wonde fof, so eɗen mbinnda, keew-ɗen huutoraade ko kelme ɗe cikku-ɗen ko ganndaaɗe, hay so tawii noon ko luɓaaɗe (heen sahaaji, dolaaɗe), ko wayi no : masiŋ, lopitaal, deftere, oto, rajo, altine …

Fooyre Ɓamtaare