Feso nguɗu (kaaseer) fuɗɗiima hoolkiseede e aadee

0
2926

Hol ɗum firti ? Eɗen moolii Alla, nguɗu, woni kaaseer ko ñawu ndonkanaangu. Kala mo ngu heɓi, ko heen balɗe mum keewi yiƴƴidde. Nguɗu alanaaka safaara, hay so tawii noon, to leyɗe mawɗe too, won sellooɓe heen caggal safaara juutɗo, muusɗo.

Hol ɗum firti ? Eɗen moolii Alla, nguɗu, woni kaaseer ko ñawu ndonkanaangu. Kala mo ngu heɓi, ko heen balɗe mum keewi yiƴƴidde. Nguɗu alanaaka safaara, hay so tawii noon, to leyɗe mawɗe too, won sellooɓe heen caggal safaara juutɗo, muusɗo.

Neɗɗo alaa ko waawi, Alla alaa ko ronki. Ko e laawol wonaa ngam waawde haɗde ñawu nguu yettaade neɗɗo. No aaɓnortoo ? Aaɓnortoo ko waɗde e ɓalndu neɗɗo geɗe paddorɗe, gaddanooje ɓalndu waawde haɓtaade ñawu nguu, haɗa ngu feeñde e mum : ɗuum woni nafoore feso.

Gila ko ɓooyi annduɓe ngonnoo ko jarribaade feso e dow kullon : kaawis ! feso ngoo ina yuumti no feewi, sibu, so kullel fesaama, nguɗu heɓataa  ɗum haa maaya. Feso ngoo ina yuumti 100% ! Tee alaa batte goote ɗum yahdata, alaa rewam ngootam.

Jooni noon annduɓe puɗɗiima hoolkisaade feso ngoo e aadee ngam faddanaade ɗum kaaseer cikkaaɗo ina waawnoo heɓde ɗum. Kono nde anndetee mbele feso ngoo ina faddanoo aadee nguɗu, ko maa ɗoo e duuɓi keewɗi. Kono kadi ko waawnoo heen wonde fof, poolgu nattii woɗɗude. Wonande nguɗu tektekol mawngol, njeñtudi jarribo ngoo ina ɗaminaa ɗoo e 2020, woni ɗoo e duuɓi joy so heewii. Ɗoo e ndeen, annduɓe ɓee ina nganniyii huutoraade won ɗiin safaruuji ngam haɗde nguɗu, yeru yarde ñalnde aspirin ngam faddaade kaaseer tektekol mawngol, walla leɗɗe goɗɗe wonande nguɗu jofe, walla nguɗu enndu, walla baggol ekn. Eɗen njenanaa ɗoo e duuɓi garooji, nguɗu wontata ko ñawu ngu heewaani yiyeede.              

BAB