Ñaawoore Husen Habree : “ko tonngu daasi kala, maa artir e koyɗe joom mum” !

0
1480

Ñalnde 20 sulyee 2015, ñaawoore Husen Habree udditii to Ndakaaru. Ɗumɗoo ko kewu teskinɗo, paayodinɗo e banngeeji kala. Ko kewu maantinɗo sibu ko ngol woni go’o e nder Afrik ko meeɗnooɗo ardaade leydi ina ñaawee e nder leydi Afrik ngoɗndi. Ko ngol woni go’o ko Dental Afrik ina yuɓɓina ñaawoore hooreejo leydi. Ko ngol woni go’o ko hooreejo leydi Afrik ina ñaawree bonanndeeji waɗnoo nde laamii ndee. Ɗum jibinanii  tooñanooɓe kala ɗamaawu, haa arti noon e nder Afrik ɗo yoga e laamiiɓe mbaɗata ko mbelaa.

Ñalnde 20 sulyee 2015, ñaawoore Husen Habree udditii to Ndakaaru. Ɗumɗoo ko kewu teskinɗo, paayodinɗo e banngeeji kala. Ko kewu maantinɗo sibu ko ngol woni go’o e nder Afrik ko meeɗnooɗo ardaade leydi ina ñaawee e nder leydi Afrik ngoɗndi. Ko ngol woni go’o ko Dental Afrik ina yuɓɓina ñaawoore hooreejo leydi. Ko ngol woni go’o ko hooreejo leydi Afrik ina ñaawree bonanndeeji waɗnoo nde laamii ndee. Ɗum jibinanii tooñanooɓe kala ɗamaawu, haa arti noon e nder Afrik ɗo yoga e laamiiɓe mbaɗata ko mbelaa.

Ɗumɗoo ari ko caggal ñaawoore Kariimu Wad ñaawranooɗo galɗugol ngol rewaani laawol e pawgol e mum kuugal kasoo, e pawal 138 miliyaar seefaa. Jooni, cabbi gorle ngartii e Husen Habree tuumaaɗo “warhoore aadee, warhoore wolde e leepte”.

Ndakaaru laatiima ñaawirde welmaa-mbaɗaa !

Hafeere ndee fof fuɗɗii ko e hitaande 1992, duuɓi ɗiɗi caggal nde Husen Habree dogi, mooloyii Ndakaaru. Goomu wiɗto ngenndiiwu kalfinaangu wiɗtude “warhooreeji e porlugol ngalu leydi gonnooɗo hooreejo leydi kam e waɗdiiɓe mum / yahdiiɓe mum” saakti ciimtol mum. Ina feeñi heen : 3 806 neɗɗo baraaɗo e kasoo walla baraaɗo hakkunde 1982 e 1990 kam e 54 000 dummbaaɗo. Ciimtol ngol holliti wonde “ɗumɗoo ko 10% (sappoɓal) warhooreeji Husen Habree”.

E hitaande 2000 yimɓe njeeɗiɗo njoɗɗini wullitaango to Ndakaaru. Ñaawoowo senegaalnaajo  biyeteeɗo Demmba Kañnji tuumi Husen Habree, kono ñaawtirde (kuur dappel) Ndakaaru wiyi wonde “ñaawirɗe Senegaal ngalaa mbaawka ñaawde warhoore baɗaaɗo boowal Senegaal”.  E hitaande 2001 Human Rights saakti kaayitaaji keewɗi ciimtooji nguurndam ɓe laamu Husen Habree dummbunoo ɓee, ummanii wallitde ñaawoore makko. Duuɓi sappo ko heen wonaa haa nde Dental Afrik sosi ñaawirde jaambureere e lewru feebariyee 2013 to Senegaal. Nii woni Senegaal woni leydi Afrik ngidiindi tabitinde kuulal piɓondiral Fedde Ngenndiije Dentuɗe jowitiingal e leepte (torture), baɗɗinngal e dowlaaji ciifɗi ɗum kala, so ñaawde “tuumaaɓe warhoore leepte wonɓe e nder leydi mum en, hay so tawii noon warkoyeeɓe ɓee walla loraaɓe ɓee njeyaaka e ndiin leydi, hay so tawii kadi warhoore oo waɗi ko boowal ndiin leydi”.

Jamma juuti fof weeta ! Waɗi noon ko ndee ñaawoore ɓooyii heblaneede, sibu ko hikka waɗi duuɓi 23 ! Ndeke, kala tooñaaɓe ina mbaawi ɗaminaade hono oo ñalawma ; baayeeji koninkooɓe ɓaleeɓe ɓe laamu Maawiyya warnoo e kitaale 1990-1991 ina mbaawi ɗaminaade hono oo ñalawma. Ko Husen Habree tuumaa koo, taweede e mum walla waasde taweede mum, kuugal faweede e makko walla waasde faweede e makko kala, ɓuri himmude tan ko njiylawu goonga oo. Ɓuri himmude tan, ko yo ardoriiɓe leyɗe mum en piggal e warngooji, yo nganndu wonde “waɗde bone tan yahra noon, ɗuum dokkiima” !

Muttaar