So lekki mawki yanii, colli keewɗi mbeemat

0
1748
WirwirndeJibiHammee.jpg

Ceerno Jibi Hammee Lih wirnaama ñalnde aaɓnde 26 oktoobar (kawle) 2015 e Lobbudu Ibraahiima Lih, wiyetenoongo hanki Wuro Ganɗe, tunndo Daarel Barka e nder diiwaan Baraknaa Muritani, caggal nde sankii e nder wuro Kebek to leydi Kanadaa, to yahnoo hawritoyde e batu walliftooɓe.

O sankii ko ñalnde 16 lewru oktoobar 2015 kono gooski kii naatti Muritani ko jamma aset 24 oktoobar 2015, heedde miniwii, pawɗo hojomaaji seeɗa e ballal ammbasadeer jooɗaniiɗo Muritani to leydi Amerik. Ko oon gaddii denndaangal ngalu ngartirngu gooski kii e jolol jahdoowo heen oo. Sahaa mo laana kaa ari oo  e jenngude e gantinde, ko ɗoon tawi leƴƴi Muritani fof, woɗeeɓe e ɓaleeɓe, ena ndarodii, ena njunnginii, ena padndii gooto, ko jiidaa e tuubakooɓe ɓe oo gorko kootɗo sahre goonga jokkondirnoo jokkondire golle walla giɗgol.

Ñalnde 25, o juulaa to Jumaa Ibnu Abbaas heedde 14w45h. Alla e aduna heewde, gori mbaɗaaka. Gooto fof ɗo darinoo, ko ɗoon tan habriri. Nde juulgol gasi, won e yahatnooɓe hawritoyde e wirwirnde ndee, ko ɗoon kirndiri. Heddiiɓe ɓee padndii gooski kii, ngardi heen. Ɓeen ngummii e Nuwaasot ko heedde 22w40h walla 23w00h. Ɓe mbaali ko yahde, ɓe ngaroyi Lobbudu ko subaka, saanga 7w30h.

Nde gooski kii arata tawi ko ngaska kaa yanii. O waɗanaa ko ngaska mogga, ngaska kilifa mawɗo, joom geɗal timmungal. Wirwirnde ndee, no juulgol ngol nii, renndinii jamaanu keewngu, ceertungu kinɗe guri ɓalli, ɗemɗe haa e pine. En teskiima heen safalɓe, tuubakooɓe, sooninkooɓe haa e wambarankooɓe. Gure gonɗe e saraaji Lobbudu, hay wooto hattaaka. Tuggude e Teekengel, Baange, Gurel Demmba, Dunnguru, Dal Siddi, Testem Hammaat Sala, Jaataar rewo e worgo, Ŋawle rewo e worgo, Giyaa, Podoor, Donnaay, Mbooyo Wahaa, Gedeeji (Wuro, Wilaas e Sañce), Nenet, Jamaa Alwaali, Mbantu, Jammbooji Jaawɓe e Subalɓe, Njawaar, Wuro Maadiiyu, Keli Jammboo e  Wuro Caamo, Wuro Abdullaay Siidi, Munnduwaay, Jaw rewo e worgo, Lahel, Halwaar, Tufnde Baali, Njumuuji Jeeri e waalo, Siñcaan Awluɓe, Daarel Barka, Amaral Awoyni, Neema, Jaɓɓe Mbaroodi, Foonde Kelle, Ceelaw rewo haa e Luggat, ko ɗoon gooski kii tawi ɗe, eɗe ndarii.

Ko jiidaa e ɗeeɗoo gure, pelle pinal ɗe Gorko Lobbudu wuro Ganɗe gollodtonoo, nootitiima, nootoriima keewal, gila e lappol Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani e gardagol Jibi Muusaa Joop e Abdul Mammadu Sih, Tabital Pulaagu, catal Muritani e gardagol Daawda Inna Jallo e Sokna Tabara Bah, nulaaɗo Sifaa Hanki hono Hammaat Muusaa Joop, Jalluɗi Jam e jonaaɗo mum Alasan Wuddu Saar. Yimɓe testinɓe, teelɗuɓe kadi nootitiima e wirwirnde ndee, wayɓe no Ibraahiima Muktaar Daree Saar, gardiiɗo lannda dawrugol AjD/MR, Alasan Soomaa Bah mo lannda Tiimtiimol, Saydu Nuuru Njaay gardiiɗo muulirde Pappiris to Ndakaaru, Hammee Aali Lih, jaayndiyanke 2STV, Maam Aamadu Sih, gorko Mbooyo Wahaa, Mammadu Yaayaa Kan, ekn.

Nde birnugol ngol timmi, seernaaɓe mawɓe, wayɓe no Ceerno Saydu Bah to Paate Galo cakkiti ko foti waɗeede, waɗaa. Jamaanu fayti galle genayse, heɓoyi les tillisaaji poŋaaɗi. Ko ɗoon geɗe ɗee timmitinaa, caggal nde Deftere Alla ndee tellinaa haa timmi, duwawuuji mbaɗaa…

Ceerno Jibi Hammee Lih yahii, woppii yolnde mawnde, yeeleende e yeeweende gila to bannge ɓesngu e to sehilaaɓe haa to gollodiiɓe. So lekki mawki yanii, colli keewɗi mbeemat. Yo Geno waɗ mo ɗo waɗnoo malaaɓe fodanooɓe Firdawsi, kanko e denndaangal maayɓe juulɓe. Aamiin

Njaay Saydu Aamadu (Gelongal Fuuta)