Jokkere yeeso fof

0
3191
yeeso_jokkaango.jpg

Heewnoo jokkeede ko terɗe, kono hay yeeso ina jokkee (muultee). Pompiyee ameriknaajo muultanaama yeeso mum sumnoongo haa boni.

So a yiyii natal ngal nii mbiyataa ko o nattiino jogaade yeeso, hoore ndee nattiino fuɗde leeɓi, o alaano toni, hinere ndee kadi ko ko ŋurmitinoo haa takki; ñamamko, noppi… fof cumu ñaamiino ɗum en haa laaɓi tawi omo yahi ñippude cumu to wuro Misisipi (Amerik).

E lewru ut ɓennundu nduu o muultanaama yeeso makko haa hawri. Wonaa ngol woni gadanol ko yeeso ina ɗakkee, kono ko ngol woni ɓurngol timmude e huuɓtondinde e winndere ndee. Ko ngol woni go’o, so a ƴeewii ɗakkere ndee, a yiyataa heen aanoode walla batte ceekanɗe walla jokkere. Hay sukundu hoore makko waɗtii fuɗde. O waɗtii haalde, haala nanotooka sibu hay ɗuum ko ko nattunoo sibu toni ɗii ko jahnooɗi; o waɗtii kadi ñaamde; o waɗtii majde caggal nde o jooɗii 14 hitaande o alaa ñememmbo…

Ko ɓuutdi seeɗa heddii e yeeso hee. Ma o oppire goɗngol ngam ittude ɗuum. Heddii ko anndude mbele so o tiimtiima ma o yiyto hoore makko, sibu ɗakkanteeɓe jeese heewɓe ina mbiya so tiimtiima wayata ko no goɗɗo njiyata nii. Eduardo noon (ko noon woni innde makko) ko dañi koo weeɓaani, sibu o wiyi o yahii jehre tawi hay gooto futtinaani mo gite, tee omo heɓtini hoore makko e ngoo yeeso heso. Heddii ko geɗel gootel : kaaɗdi nguurndam makko, ko o ƴettoowo leɗɗe, woto ɓalndu makko riiwtude jokkere ndee…

Bookara Aamadu Bah