Jokkere yeeso fof

0
415
yeeso_jokkaango.jpg

Heewnoo jokkeede ko terɗe, kono hay yeeso ina jokkee (muultee). Pompiyee ameriknaajo muultanaama yeeso mum sumnoongo haa boni. 

Heewnoo jokkeede ko terɗe, kono hay yeeso ina jokkee (muultee). Pompiyee ameriknaajo muultanaama yeeso mum sumnoongo haa boni. 

So a yiyii natal ngal nii mbiyataa ko o nattiino jogaade yeeso, hoore ndee nattiino fuɗde leeɓi, o alaano toni, hinere ndee kadi ko ko ŋurmitinoo haa takki; ñamamko, noppi… fof cumu ñaamiino ɗum en haa laaɓi tawi omo yahi ñippude cumu to wuro Misisipi (Amerik).

E lewru ut ɓennundu nduu o muultanaama yeeso makko haa hawri. Wonaa ngol woni gadanol ko yeeso ina ɗakkee, kono ko ngol woni ɓurngol timmude e huuɓtondinde e winndere ndee. Ko ngol woni go’o, so a ƴeewii ɗakkere ndee, a yiyataa heen aanoode walla batte ceekanɗe walla jokkere. Hay sukundu hoore makko waɗtii fuɗde. O waɗtii haalde, haala nanotooka sibu hay ɗuum ko ko nattunoo sibu toni ɗii ko jahnooɗi; o waɗtii kadi ñaamde; o waɗtii majde caggal nde o jooɗii 14 hitaande o alaa ñememmbo…

Ko ɓuutdi seeɗa heddii e yeeso hee. Ma o oppire goɗngol ngam ittude ɗuum. Heddii ko anndude mbele so o tiimtiima ma o yiyto hoore makko, sibu ɗakkanteeɓe jeese heewɓe ina mbiya so tiimtiima wayata ko no goɗɗo njiyata nii. Eduardo noon (ko noon woni innde makko) ko dañi koo weeɓaani, sibu o wiyi o yahii jehre tawi hay gooto futtinaani mo gite, tee omo heɓtini hoore makko e ngoo yeeso heso. Heddii ko geɗel gootel : kaaɗdi nguurndam makko, ko o ƴettoowo leɗɗe, woto ɓalndu makko riiwtude jokkere ndee…  

Bookara Aamadu Bah

 

WOSTONDIR E
Winndannde yeesoLeydi Misra
Winndannde caggalCodotooɗo …