Muritani : Baasal hawii hanndiima

0
1648
Pauvrete.jpg

Nattii wonde “haala luulndiiɓe” laamu tan, ko haala Booñ Winndere (banke moñnjaal). Ɗum noon, ɗum arii e hulɓinaade. E wiyde Booñ Winndere (BW), « baasal ina ɓeydoo e nder teeruuji e gure oogirɗe Muritani » yanti heen, « Muritani ina wondi e caɗeele limtilimtinɗe to bannge faggudu e renndo ».

Nattii wonde “haala luulndiiɓe” laamu tan, ko haala Booñ Winndere (banke moñnjaal). Ɗum noon, ɗum arii e hulɓinaade. E wiyde Booñ Winndere (BW), « baasal ina ɓeydoo e nder teeruuji e gure oogirɗe Muritani » yanti heen, « Muritani ina wondi e caɗeele limtilimtinɗe to bannge faggudu e renndo ».

Wonaa haala luulndiiɓe laamu ; ko haala Booñ Winndere (banke moñnjaal). Ɗum noon, daande wontii wootere. E wiyde Booñ Winndere (BW) « e nder Muritani, baasal ina ɓeydoo e nder teeruuji e gure oogirɗe » yanti heen, « Muritani ina wondi e caɗeele limtilimtinɗe to bannge faggudu e renndo ».

Ko ɗuum woni ko luulndo politik Muritani seeraani e ñiŋde ɗii duuɓi kala, ina hollita wonde so tawii hooreejo leydi oo nodditirinooma “ persidaa waasɓe “, ma a taw ko “ yiɗnoode hollitde maa laamu mum ɓeydu baasal e nder leydi hee “. Reftiiɓe laamu ɓee noon, anndiraaɓe reftaade kala laamu ngarngu, keewnoo ko willude kaa haala, mbiya “ ɗum ko haala luulndiiɓe tan, kono ko hannde fof Muritani ɓuri yahrude yeeso ”. Ɓesngu nguu noon, hay so daande mum nanetaake, ina waawi waasde heɗaade haala hay gooto, sibu ina anndi ɗo caɗeele nguurndam mum tolnii.

E wiyde Mahfuud wul Bettaah, gooto e ardiiɓe luulndo ngoo, persidaa Muhammed Abdel Asiis « hormaaki yimɓe, tee gollanaaki nafoore leydi ndii », o « bonnii fof, gila e cellal, jaŋde, ngootagu ngenndi, tee o nimsanaani ɗum ». O wiyi wonde persidaa Muhammed Abdel Asiis ko neɗɗo bannge mum, ko « persidaa kutiiɗo wonduɓe e mum, gañɗo luulndiiɓe ɗum, mo woƴaaka nafoore ɓesngu mum » ; ɗum noon, « o faalaaka jaɓde kaaldigal moƴƴal e luulndo… »

Wonande yimɓe ɓee, heewɓe ina ngoytoo hannde caɗeele e nder leydi hee : « e ndi metti wuurde sibu fof na tiiɗi, golle ngalaa, kaalis majjii, nuunɗal alaa ». Ɓurnooɓe waawde golle nana njalta njuɓɓudi laamu, sukaaɓe hesɓe ɓe keblaaka, aybuɓe, majjuɓe nehdi ɓiyleydaagu e doosɗe leydi, ɓe nehaaka, heppuɓe alɗude, inan keɓta fof. Faggudu leydi ndii yahrii caggal, njeenaari huuɓtodinii…

Ina gasa tawa ko ɗee geɗe Booñ Winndere oo teskii nde winndata « Muritani ko leydi leefndi no feewi », « laamu nguu ina ɗawi leƴƴi ɗiɗi e geɗe mum », tawi ɓeydi ɗum ko politikaaji ndema ɗi moƴƴaani. Muritaninaaɓe noon ina keewi wiyde hannde « so tawii e yonta wul Taaya, yimɓe fof ina ñaamatnoo e kaalisaaji ɗi laaɓaani ɗii, hannde, ɗiin kaalisaaji njeenaari ngontii jeyi keeriiɗo, sibu naftortoo ɗum en tan ko tamanngel yimɓe ».

Muttaar