Holi Sumeylu Buubey Mayga, jaagorgal garwaniiwal kesal leydi Mali ?

0
864
SUMEYLU BUUBEY MAYGA, JAAGORGAL GARNIWAL KESAL TO NDENNDAANDI MALI
SUMEYLU BUUBEY MAYGA, JAAGORGAL GARNIWAL KESAL TO NDENNDAANDI MALI

Sumeylu Bubey Mayga ɓuri anndireede ko SBN. Omo sooworee kadi “Katamaawu”. O jibinaa ko e hitaande 1954 to wuro Gaawo, woyla leydi Maali. Gaawo ko wuro meeɗnoongo laataade joɗorde laamaandi Sonngoy. To asko, SBM ko taanum Soni Aali Beer Mayga. Ciftinen noon, yetteteeɓe « Mayga » ko kam en ngonatnoo laamɓe Sonngoy gila e lefol « Soni’en » haa yettii lefol « Askiya’en », Maygaɓe e Tuureeɓe. Kamɓe ngonnoo jeyɓe diƴƴe les njimaandi jom-leydi’en, woni « Jiyaa’en » ɓe Soni Aali Beer teetti laamu e juuɗe mum en.

Ko ɗoon ɗo Gaawo ɗoo o naati jaŋde leslesre. Caggal ɗuum o waɗoyi “koleysa” to Bamako. Nde o heɓi “bakkaa” makko o jokkoyi jaŋde jaayndiyankaagal to CESTi (Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information) to Duɗal Toowngal Sheek Anta Joob mo Ndakaaru.

E dille sanɗaaji 1968 tawi omo jannga e duɗe hakkundeeje Bamako. Ko ndeen o naati e dawrugol, o jeytaa e dille almuɓɓe “nannanɓe”, tuugninooɓe e “Miijanteendi” Mawoo Sedong. O nannga o soka hade makko nawteede Mali, kanko e sanɗaaji keewɗi Malinaaɓe e Afiriki-Hirnaange.Caggal nde o heɓi seedantaagal to fannu jaayɗe, o fayi Farayse to Duɗal Toowngal Paris-Sud o heɓi ɗoon seedantaagal DESS e seedantaagal to fannu Njuɓɓudi e Jokkondire hakkunde leyɗeele to Duɗal Njuɓɓudi ngal Paris. Nde o arti Bamako o tabitini gollal jaayndiyankaagal to Jaaynde laamu wiyaande « Essor » kam e Jaaynde « Sunjata ».

O woni tergal heerto PMT (« Parti Malien du Travail »). Ɗum addani mo jeytoreede e terɗe ballitɗe njan’gu Muusaa Tarawore e hitaande 1991. O halfinaa kuuɓal Hooreejo (Comité de Transition pour le Salut du Peuple – CTSP – woni « goomu mudda ngam danndo ɓesngu », e lewru Seeɗto (Abiril) 1991 haa lewru Korse (Suwee) 1992.

Caggal ɗuum kanko e woɗɓe wayɓe no Alfaa Umar Konaare e Aali Nuhum Jallo e Sheek Umar Jaara, e Ibirahima Bubakar Keyitaa, ekn., ɓe cosi heerto ina wiyee « Alliance pour la Démocratie au Mali/Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Maalde ngam Demokarasi e Mali/Heerto Afiriki ngam Jokkere-Enɗam e Potal) -ADEMA/PASJ)-. O waɗaa cukko Alfaa Umar Konaare laatiiɗo Hooreejo Heerto ngo. E hitaande 1992, o waɗaa gardiiɗo jooɗorde (Directeur de Cabinet) Alfaa Umar Konaare, Hooreejo Ndenndaandi.

E nder Siilo (Saawiyee) 1993, o waɗaa Ɗowoowo e Kuuɓal geɗe cuuɗiiɗe Mali. Ko ndeen o waawi telɓinde teette laamu (« coups d’état » keewɗe. Nde Mannde Siidibe waɗaa Gardiiɗo Jaagorɗe, o waɗaa Jaagorgal kalifinaangal Doole Konu e Konuyankooɓe Ɓooyɓe. Maa ngaren e hitaande 2002, nde Sumeylu Buubey Mayga ƴami gardagol ADEMA/PASJ mbele omo wonana heerto ngo ƴamoowo hooreyaagal Ndenndaandi e ndeen hitaande 2002. Kono ADEMA/PASJ suɓii Sumeyla Siise. E hitaande 2006, ADEMA/PASJ feƴtii, ɓee heen payi to Sumeyla Siisee, ɓeya ngonani Aamadu Tumaani Tuure ɗaɓɓoowo lefol ɗiɗaɓol hooreyaagal leydi e hitaande 2007. SBM suɓii yahde bannge mum ngam ƴamde hooraagu ndenndaandi, o sosi fedde nde o inniri « Conɓergence 2007 » (Pottal 2007).

Nde « Conférence Nationale » ADEMA/PASJ (yeewtere ngenndiire) jooɗii e ñalɗi 24 e 25 Colte (Faabiriyee) 2007, SBM e yahdiiɓe mum heewɓe njaltinaa ADEMA, hono hoohoowɓe Iisaa Jaara, Ibirahima Kantaaw, Binta Yatasay, Umar Ag El Mehidi, Ibirahima Bubakar Keyitaa, ekn. E fiilngo hooraagu leydi ñalnde 29 Colte (Faabiriyee), o ari ko 6ɓo nder doggol ƴamatnooɓe hooraagu ndenndaani. Ɗafti ƴamatnooɓe fof ko Aamadu Tumaani Tuure.

Kono luulndiiɓe ADEMA/PASJ calii heɓtinde raay Aamadu Tumaani Tuure, ɓe cosi dental wiyaa « Front pour la Démocratie et la République », ɓeen ngoni Ibirahima Bubakara Keytaa (IBK), e Mammadu Bakari Sanngare (MBS) e Ceebele Daraame. Ñalnde 12 Duujal (Mee) 2007, ɓe ngullitoyii to Ñaaworde Doosɗe mbele fiilngo ngo ina waɗtee. Kono ɓe keɓaani heen fartaŋŋe.

Ñalnde 6 Seeɗto (abiril) 2011 Sumeylu Buubey Mayga waɗaa Jaagorgal Geɗe Tumarankooje e Jotondiral hakunde leyɗe e gardagol Siisee Mariyam Kaydama Siidibe. Ko ndeen o waawi renndin’de ko ina tolnoo e miliyaaruuji 1800, balle ɗe o heɓi e leyɗe.

Ñalnde 8 Silto (settaambar) 2013, nde Umar Tatam Lih waɗaa Jaagorgal Garniwal, Sumeylu waɗaa kadi Jaagorgal Ndeenka e Konuyankooɓe Ɓooyɓe. Kono e nder lewru Duujal (Mee) nñalnde 27 e 2004, o ɗekki laamu ngam mettinde no seegiiɓe Tuwareg’en pooliri konu Mali nih to Kidal, woyla Mali. Duuɓi ɗiɗi caggal ɗuum, e lewru Juko (Août) 2016, o artiraa o lomtii Muhamed Alhuseyni Tuure e ɗowgol e kuuɓal jooɗorde Ndenndaandi. Ɗum oo gorko wonnoo haa nde o waɗaa Jaagorgal Garniwal Jaagorɗe Ndenndaandi Mali, ñalnde 20 Bowte (Desambar) 2017. “Katamaawu” Mayga laatiima Jaagorgal Garniwal 5ɓal gila IBK woni Hooreejo Ndenndaandi Mali e lewru Juko 2013.

Aamadu Malal Gey e Alasan Aamadu Mayga

 

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa