Daartol Annabi Nuuhu (4)

0
187
Natal ŋarɗinirgal yaynirde e binndi diine lislaam
Natal ŋarɗinirgal yaynirde e binndi diine lislaam

Caggal ɗuum, nde Nuuhu yettii makka, o wanngii laabi jeeɗiɗi, refti heen ko o ñaaganii koreeji makko Geno toowɗo oo, Geno jaabii ñaagunde makko. Nde o gayni hijjoore o arti, geno tellinani mo laana makko. Caggal ɗumɗoon, Geno toowɗo oo lonngini mo, yo o yah o ŋabba to dow haayre too, o eewnoo eewnaandu mawndu, o wiya : “ eehey mon denndaangal kullon wuro e ladde, ngaree  nooto-ɗee kam. ” Denndaangal ɗeeɗoo kulle o yamiri ɗumen yo ngar nootoo mo, etee so ɗum waɗii ina wayi no boomaare ɓadiima. Nduunɗoon noddaandu yettiima fuɗnaange e hirnaange. Nde kullon kon nani noddaandu nduu, kakon fof kon nootiima. Caggal ɗuum Nuuhu wiyi kulle ɗe caggal ɗuum : “ mi yamiraama yo mi roondo e mon wondude  kala geɗel debbo e gorko.” O yamiri nde wallata mo roondaade leɗɗe ina wiyee Kaaɗibatu, mballa mo kadi roondaade ɓalndu Aadama e Hawaa, ɓe mbaɗa ɗumen e nder gooski uddateeɗo, mballa mo kadi roondaade haayre  ɓaleere e sawru Aadam ndu geno tellinoo e mum ummoraade aljannaaji, ɓe mballa mo kadi roondaade bakane e comci cañiraaɗo  leeɓi, laatiima denndaangal ko naatdee makko e nder laana kaa ko capanɗe nay (40) gorko e capanɗe nay (40) debbo, kamɓe fof o waɗi ɓe  ko dow eteaas gadano, etaas ɗimmo oo waɗi toon ko ndiwri ladde, e kulle goɗɗe, sakkitii naatde laana kaa ko mbabba, ɗuum noon e wiyde winndiyanke gooto : waɗi noon ko Ibliis kuɗaaɗo oo, ko ibliis nanngi bannge e mbabba baa, o haɗi ɗum naatde, annabi Nuuhu sikki ko mbabba baa tan woni ko jaɓaani naatde. Annabi  heɓɓitii wiyi “ aan kuɗaao oo naat ”, nde mbabba baa naati, naatdi e ibliis. Nde annabi Nuuhu yiyi ibliis tan, o wiyi mo : “ aan kam, mo wiyi maa yo a naat ?”  Ibliis wiyi : “ ko aan sakkiti mi yo mi naat; Ngam ko aan haali e ɗemngal maa, wiyi, aan kuɗaaɗo oo naat, etee alaa kuɗaaɗo e winndere ndee ko wonaa miin, ko ɗum addani naatde. ” Caggal nde yimɓe e kulle wuro e ladde fof njoli e nder laana kaa, annabi waɗi tiwaande. Ndeen tiwaande woni ko o haɗii denndaangal ko joli e nder laana kaa resondirde haa heddii rawaandu. Nde rawaandu resi dewol mum, ullundu tini ɗuum, yahi fenani ɗuum Nuuhu,e golle rawaandu waɗi ɗee, annabi Nuuhu ɗuurnii ɗuum, ndu haalti  ɗimmol e tataɓol, ullundu wiyi annabi Nuuhu yo noddu rawaandu, min kuccondira. Nuuhu noddi ɗe  kañje kulle ɗiɗi ɗee fof ɗe kuccondiri. Ko ɗum tagi ngañgu joli hakkunde rawaandu e ullundu. Nanaama kadi, e nder laana kaa heewii dubuuje, yimɓe ɓee ngullitii ɗum Nuuhu, nde ɗum waɗi, geno lonngini annabi Nuuhu, yo ɓiɗ banngee e reedu ñiiwa haa ko wonnoo e reedu mum ustoo. Nde ñiiwa ɓiɗaa haa coowondiri mum ustii, bamɗi tuge dewi e gori njani heen ñaami ɗum haa laaɓi. Caggal ɗuum, Geno waɗi ɗomka  e mbabba tugal. Caggal ɗuum, ullundu yiyii doomburu rewru ina hasundira e doombi gori kadi ina ŋera bannge e laana kaa, ndu haalani yimɓe laana kaa. Ɓeen udditi ulluɗɗi jonɗi, ulli e doombi ɗii, ɗi ngoni e ñaamde doombi ɗii, ɗi ñaami doomi ɗii haa  heddii seeɗa e majji, ko ɗum tagi waɗtindii waɗde  caɗeele hakkunde doombi e ulluɗi.

Hono ibnu waseyfa saah  wiyi : laataaki e nder Misra laamɗo, ɓurɗo biyeteeɗo Suureydi, alɗude. Oon ne, won ko jolnoo e mum, ngam waɗii saanga gooto,  o lelii nder jamma omo ɗaanii haa o yiyi e nder koyɗol makko ilam ɗuufaan, ko ina tolnoo e teemedde tati hitaande, asamaan ina laatii ina waklitii ina saami e leydi, ina laatii koode ɗee ina teɓɓitii eɗe caami, naange e lewru ina ɓadtii koye yimɓe. E nder ɗuum, kadi o yiyi ndiwri ndaneeri ina diftoo yimɓe ina moɗa ɗumen e hakkunde kaaƴe ɗiɗi mawɗe, aduna oo ina ɓawli ina wiyi kurum, ina woni e nder niɓɓere, e nder koyɗol ngol laatiima yimɓe ɓee fof ina ndenti ɗo gootel ina mbayi no ummiiɓe  e awooɓe nih, ina njeeya liɗɗi mumen. Ndeen o  yiyii ɗeen geɗe fof, o fini ummoraade e ɗoyngol makko, omo mugaa ngam kulol. Nde o finnoo  tan, o noddi wileeɓe maɓɓe, eɓe tolnoo e teemedere, ɓeen noon ñaawratnoo tan, ko bannge koode. Nde ɓe ngari kamɓe fof, o saaktini ɓe koyɗol makko, ɓe mbiyi mo : “ koyɗol maa to bannge asamaan, ɗuum ko halkaare yimɓe winndere nde, e denndaangal ko wuuri e dow leydi ndii ”. Kanko laamɗo oo, o wiyi ɓe : “ ƴettanee kam tooweendi ilam ɗam ɗo tolnotoo ”. Ndeen ɓe ƴeewii e yiyannde maɓɓe, ɓe mbiyi mo : “ tooweendi ndii ina ɓadii naange e lewru ndeen noon maa ɗum won halkaare  mawnde e nder fiyaaku ɗuufaan”, ɗeen baatte noon maa tolnoyo e doole asamaanuuji jeeɗiɗi, caggal ɗuum kadi o  wiyi ɓe : “ mbele ɗuum ne battinda  e leydi men ndi ?” Ɓe mbiyi mo : “ eey ”. Ɗum kay so arii alaa ɗo heddata etee, so ɗum arii leydi kala waɗtinta ko firtaade haa laaɓa. o wiyi ɓe mbele “so ndi bonii endi jogori feewtude ?” ɓe mbiyi mo : “eey,  maa ndi feewtu haa ɓura ooɗoo yonta mo ngon-ɗen oo.” Ko ngaan saanga Suuraydi  ƴetti pellital mahde bullunŋeeji gonɗi Esipti ɗii, ko ngam reentaade ilam ɗuufaan ɗam o nani ɗam. Ko ɗuum tagi ngooroondi majji  ina fota e tooweendi majji, no tooweendi ndi wayi nih ko noon luggeeki kii foti he nder leydi. O yamiri yo ɗi ngon hoɗannde  maɓɓe e genaale maɓɓe, caggal ɗuum ɓe nawa toon kaake keewɗe, ko wayi no jawɗeele mooftaaɗe e kaŋŋeeji e kaɓirɗe goɗɗe ngam ndeenka maɓɓe, nde ɓe mahata ɗuum, nde kala ko ɓe nguurdunoo ɓe baɗanii ɗumen to koɗi gila e noodi kaawniiɗi haa e oogirɗe keewɗe ummiiɗe e leydi. Denndaangal yahruɓe to ganndal koode mbaawii haalande mo kanko laamɗo Suuwereydi, kala ko jogori aroyde e maɓɓe e yiyannde maɓɓe, ɗuum noon ko gila e yonta maɓɓe, haa heɓa yontaaji kesam-hesamaagu paaɗo arde, gila e laamuuji juulɓe e heefereeɓe kala. Caggal ɗuum kamɓe wileeɓe ɓee, ɓe kollii ilam ɗuufaan maa bonnu ko heewi e nder winndere ndee, kono ɗam duumotaako no feewi, duumagol majjam ɓurataa balɗe capanɗe. Ko ndeen o mahi heen buluŋŋe, ɓe mbaɗi heen nokku ɗo ɓe mooftata henndu ngam reentaade hoto ɓe mbaasde ɗum, wontana ɓe  lor mo hono mum alaa.

Ina wayi no ko ɗoo haaɗi e yiyannde wileeɓe laamɗo Suuraydi njiynoo e gargol ilam ɗuufaan.

Jooni eɗen nduttoo e tiitoonde men tigi rigi ndee. Caggal ɗuum Geno lonnginii annabi Nuuhu (JKM) , wiyi ɗum : “eehey maa Nuuhu, so tawii ɓiye Saam mahii  juɗirde mburu e nder galle mum e nder laana kaa. Nde tawnoo ko Saam ɓuri  wonde mawɗo e ɓiɓɓe Nuuhu kala, e oon tuma, ɓiɗɗo oo ina yahra e duuɓi teemedde tati. Ko ndeen nih o resi kanko saam ɓiɗɗo debbo ina wiyee Rahmata. Caggal ɗuum Nuuhu  ari to galle ɓiyiiko Saam o wiyi : “eehey maa Rahmata, anndu fuɗɗorde ɗuufaan, ɗum fuɗɗortoo ko e fuur maa  mo njuɗirtaa oo, walla barme maa oo, so tawii a yiyii jeyngol makko ina ɓeydoo walla ndiyam barme ɗam ina ƴera, waɗ feere njaacco-ɗaa ngaraa e am, e oon waktu kaalanaa mi ɗum. Oon fuur noon laatiima o feewniraa ko kaaƴe ɓaleeje, nde yahi haa laatii ñalngu ngootu, ñalnde heen ko aljumaa ina hawra e sappo lewru aarabeeɓe wiyeteendu rajaɓ nduu, laatiima Rahmata ina juɗatnoo e fuur mum mburu, o juɗi haa heddii mbeɗu cakkitiingu, o tinaani tan haa ndiyam ƴeri. E nder konngol Geno toowɗo e Ɓuraana mum tedduɗo oo “ haa ari yamiroore amen juɗirde dulñitii ” simoore huudu, kaawise :(40) Ndeen Rahmata yiyii ɗum tan, o wulli o wiyi : “ Geno ɓuri mawnude, geno mawnude ”  annabi Nuuhu goongɗii, ko ɗum goonga, fodoore Geno wiyanoo ndee  arii, leepte ɗe annabi Nuuhu wiynoo  ɗee ngarii. Jibriil Muusaa Joop

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa