Hol tergal bajjal ɓanndu ngal fotaani laɓɓineede?

2
1010
Body parts in details - Closeup view of black female ear

He ko nganndu-ɗen, so neɗɗo naatii ɓuftorde, naatii walla sakkiima les ndiyam, ine foti yiggude kala nokku e ɓanndu mum haa laaɓa. Eɗen njenanaa ko ɓuri heewde e yimɓe ko noon mbaɗata. Ndaa won ɗo fotaani yiggeede, no nokkuuji ɓalndu keddiiɗi ɗii fof poti yiggireede nii. Oɗon nganndi oon nokku ?

Oon nokku, allay mum yaafde, ine foti taareede. Oon nokku ko noppi. Waɗi noon, ko nofru ine weeɓi yulde. Won no ndiyam naatirta toon doole, walla won neɗɗo noflorirtoo, hay so kuɗel wiro, ine waawi bonnude ɗum.

Ɗum noon, so oɗon ɓuftoo, ndeento-ɗee no feewi, haa teeŋti noon naatnude he noppi mon kuɗi walla ndiyam, sibu kala ko ine naatnee he nofru, foti naatnireede heen ko seese, tawa kadi woɗɗoyaani. Haa teeŋti noon kadi ɗum laɓɓintaa no feewi noppi.


Bookara Aamadu Bah

2 JOWE

  1. Njanngen njanngiren Fulfulde. Kona njanngen hannde coomiiɗe e ɗemɗe payɗe nokken njuppen e ɗemngel-men wonta ɗemngii.

    Taƴen ɗi ɓoggi njiyaagu pinal lislaamu loggaaɗi e ngaandeele-men si wonaa noon peewal heɓetaake E rennda -men.

    Lislaamu ko fenaande(huunde feewnaand) fewanii ɓeen feewnɓe ɗum sostii arii e men jaasnii en

  2. Lislaamu taƴti mediteraane ko hitaande711 muslimaaɓe laamu tuubakooɓe andalus (espaañ,portigees e worga farayse) duuɓi 800

    Kala ko mijiɗa e bone muslimaaɓe mbaɗii ɗum tuubakooɓe
    Caggal ndeɓe ndiiwaa iwde toon 1492 be ngari to hirnaange ZONE SAHEL ɓe njppi toon bonɗi -maɓɓe

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.