Kaawisaaji Japonneeji

0
1766

 

Ɓuttiɗde haa ɓurta ina haɗaa to Japon

Hol to leydi kaawisaaji heedi e winndere hee ? Ndiin leydi wiyetee haa hannde ko Japon. Toon to Japon, sariya ina dotti ɗo teddiindi gorko e debbo poti haaɗde. Hankadi, maa sariya reen ɓalli mon, tee, so ɓalndu neɗɗo ɓurtii ko dottaa koo, kuugal ina fawee e joom mum.

 

Ɓuttiɗde haa ɓurta ina haɗaa to Japon

Hol to leydi kaawisaaji heedi e winndere hee ? Ndiin leydi wiyetee haa hannde ko Japon. Toon to Japon, sariya ina dotti ɗo teddiindi gorko e debbo poti haaɗde. Hankadi, maa sariya reen ɓalli mon, tee, so ɓalndu neɗɗo ɓurtii ko dottaa koo, kuugal ina fawee e joom mum.

Gila 2008, ina farlininanoo e gollorɗi e njuɓɓudi laamu rewindaade e ɓetde nadorɗe gollotooɓe mum en dañɓe hakkunde duuɓi 40 e 74 e nder wicitaaji cellal poti waɗeede ɗii. Eɗi potnoo kadi waɗde wasiyaaji kollitooji nafoore coftal ɓalli, kam e ñaamdu seniindu e senaare nguurndam.

So ɓalndu gollotooɗo oo ustaaki hakkunde wicitaaji ɗiɗi, omo waawi faweede kuugal.  Nadorde gorko fotaani ɓurde 85 santimeeteer (sm), nadorde debbo fotaani ɓurde 90 sm.  Faandaare ɗuum wonnoo ko ustude ñawu jabet walla ɗaɗi e ɓernde, e tellinde ɓeto kolesterol e dummbo ɗaɗi. Fof noon ko mbele fereeji safaara ina ustoo.

Gollorɗi leydi Japon ina poti ustude fotde 10% gollotooɓe ɓe teddeendi mum ɓurti ɗo dottaa ɗoo e hitaande 2012 ndee, ɓe usta ɗum fotde 25% e hitaande 2015. Kono tan, ɗum rewaaka no feewi, sibu yoga e yimɓe njaɓaani waɗde hoolkisooji cellal katojinaaɗi ɗii. Ɗumɗoo kadi jeyaa ko e kaawisaaji yimɓe …

  • Comci kaɓooji e baarte

Ɗuumɗoo ne kadi, ko to Japon. Ko ɗum huunde heewnde faayiida, sibu ko comci kaɓooji e keneeli ɗi mbelaani. Usin gooto biyeteeɗo Seiren ina feewni toon comci cakki (silipaaji, simbisaaji, kawase, …) kaɓooje e keneeli warñeende, haa teeŋti noon e keneeli ñooŋɗe – ko nanndi e naafɗe – e keneeli ɓalndu goɗɗi, walla mbiyen moɗooji ɗiin keneeli.

Kamɓe feewnuɓe ɗum ɓee, ɓe mbiyi ko heen ɓe ngoni jooni duuɓi keewɗi. Ɗo adan ɗoo, wonnoo miijo maɓɓe tan ko feewnude ko wayi no silipaaji moɗooji luuɓeeki, kono, ɓe miijotonoo ko yeeyde ɗum nder cafrirɗe. Kono, nde ɗum fuɗɗii yaltude tan, ko yimɓe fof ndiirani ɗum, haa arti noon e hoohooɓe mawɓe.

Nii woni, e ooɗoo sahaa, ɓe peewnii fotde 22 comcol, tuggi kawase haa e simbisaaji « moɗooji keneeli naafɗe » ekn

BAB