BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Fooyre tonngoode 200

Tonngoode 200 yo juut yahde e cellal, kisal e mbaawka

Teemedere e cappanɗe nay e naye ujunere waktu (144 000 w), hawrata ko balɗe ujunnaaje jeegom (6 000). So waɗtaama e duuɓi, wona sappo e jeegom hitaande (16) e lebbi jeetati (8)....
Fooyre Ɓamtaare tonngoode 200

FOOYRE ƁAMTAARE, 200 tonngoode !

Ko e lewru sulyee 2012, Fooyre Ɓamtaare yaltinnoo tonngoode mum 100, heen 30 tonngoode ko hakkunde 1980 e 1989, heen 70 tonngoode ko hakkunde 2006 e 2012. Jooni (abril 2021), woni duuɓi...
Laylayti renndo

Kuutoragol laylayti : Kellife-ɗen !

WhatsApp, korsungel meeɗen ine waɗi haala e balɗe jawtuɗe ɗee. Addi haala ko WhatsApp wiyi ine hesɗitina sarɗiiji kuutoragol mum. Kala e miliyaaruuji ɗiɗi huutortooɓe WhatsApp ɓee caliiɗo ɗii sarɗiiji kesi, waawataa...
hakkille njeerteejo

Hakkille njeerteejo

he kuɗol Dr Muhammadu Faalil Sih Haala ko geɗal dowrowal nder renndooji yimɓe. Ko heen ngostondirten kabri e kala ko toɗɗii ɗum. Caggal jeewte goowaaɗe, yimɓe ina kuutoroo haala...
Maaɗe tati pelle pine ngenndiije

Toɗɗogol terɗe Diiso Ngenndiiwo Jaŋde

Jokkorde pelle pinal ngenndiije, hono FƁPM, AMPLCS, e APROLAWO, suniima nde nani terɗe Diiso Ngenndiiwo Jaŋde (DNJ) toɗɗaama, tawi hay heen gooto jooɗanaaki ɗum heen. Caggal mbayliigaaji jaŋde keewɗi,...
Natal nyalawma winndereejo demngal neeniwal

21 feebariyee, Ñalawma winndereejo Ɗemngal neeniwal

No winndere ndee he kuuɓal mum nii, 21 feebariyee kala, pelle pinal ngenndiije, hono FƁPM, AMPLCS, APROLAWO, he dow ndeenka UNESCO, kam enne ine mawnina Ñalawma winndereejo ɗemngal neeniwal.
Daarol Sammba gelaajo

Daarol Sammba Gelaajo Jeegi

ngalu pinal winndere ? Muritani sakkitii (ɗaɓɓii e) UNESCO binndugol Daarol Sammba Gelaajo Jeegi he ngalu aadeewu (ngalu winndere). Ko jooni laamu Muritani felliti hankadi ɗaɓɓude he UNESCO nde waɗtata « Daarol Sammba...

Weendu Maraysa : Awo bonngo

Won e awooɓe malinaaɓe daakiiɓe to Weendu Maraysa he nder ngalluure Ligisayba Gorgol Muritani waɗtuɓe waɗde awo bonngo, fotngo ƴeewteede. E nder caaɗli e ladduli ilnooji weendu nduu, eɓeni mbaɗi heen suukaaji...
Laana Nuuhu

Daartol Annabi Nuuhu (2) : Hol no foti yimɓe goongɗinɓe Nuuhu ?

Ko ine tolnoo e capanɗe njeeɗiɗo neɗɗo, rewɓe e worɓe, ngoongɗinii mo, ɓe njahdii e makko ngam o wattindi ko yaltude nokku mo o wonnoo oo, o soorii gure leƴƴi maɓɓe omo...
Siñcaan Njaakiri

Siñcaan Njaakiri e wolde ɓamtaare

Ngam nootitaade e wolde ɓamtaare, wuro Siñcaan Njaakiri suɓtii ko yahrude to bannge cellal tawo. Ɗanniyaŋkooɓe wuro ngoo, caggal nde paami wonde ko dental woni doole, ndentii, tafii njuɓɓudi ŋarɗundi, ndenndinii jawɗeele...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : « alaa ko fusi hoore saka noppi ene piya bawɗi »

Mboɗo nanatnoo haaliyanke gooto ene wiya « alaa ko fusi hoore saka noppi ene piya bawɗi ». Mi anndaa so tawii mi faamdii ko soomii e ngol konngol, kono mboɗo sikki tan ngol firti...

Joe Biden arii, TRUMP yahii waynaaki

Ñalnde 20 saawiyee (siilo) 2021, tuggude jamɗe (waktu) 17 UTC ko piilungal Joe Biden, kawnooɗo suɓngooji hoore-leydaagal juɓɓinanooɗi toon gila 3 noowammbar (jolal) 2020. O jeyaa ko he heerto « Demokarat en »....