Jaɓɓorgo Pese Fake news

Pesol: Fake news

Kabaruuji pefindaaɗi : Holi cooynanɗe wonande jaayndiyankooɓe

Ƴellitagol ɗeen karalleeje kese ɓeydii ko naatnude e jaayndiyankooɓe pitti, kabaruuji caakteteeɗi pentaaɗi ngam bonnitde neɗɗo, leñol walla fedde. Kabaaru wontii lottundu...

FAKE NEWS / INFOX / KABAARU FENAANDE

Ujunnaaje ujunnaaje winndannde, nate, wideyooji ina caree ñalnde kala e internet tawi ko kabaruuji ɗi ngoodaani, baɗiraaɗi bonnande yimɓe, walla fuuntude ɗum...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE