Jaɓɓorgo Pese Firawna

Pesol: Firawna

Joologol firaawna e koreeji mum

Ko nii ɗum wayi : e nanallaaji, hono Alla toowɗo oo jippinii Jibril (JKM) (JKM) e dow leydi e ayaawo neɗɗo ina ñaantii haa...

Daartol nguurndam Annabi Muusaa (6) : Jaltugol Muusaa Mudeyyana

Nde Annabi Muusaa mo (JKM) yalti, o yahi to leydi Mudeyyana, o mo yahatnoo tan, haa o tawi aynaaɓe ina njarna ndammiri e woyndu...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0