Jaɓɓorgo Pese Malal Sammba Gise

Pesol: Malal Sammba Gise

KAALDEN GOONGA : « Ko ladde weli fof, ko jatti ɓuri »

Holi ko woni ɗanngal ? Holi Faandaare ɗanngal ? Holi heewɓe ɗannaade ? Holi to heewi ɗannoreede ?  Holi no heewi ɗannoreede ? Holi...

Kaalden Goonga : Holi ko mbiyaten jiɗɗo leñol

 Winndannde men hannde yowitii ko e “ holi ko mbiyaten jiɗɗo leñol ”. Sikke alaa, leñol ene heɓtiniree geɗe keewɗe, kono ɓurngal teeŋtude ngal kam ko...

KAALDEN GOONGA : Dimo dee ko kaaloowo konngol, gollal laatoo

Ko adii hitaande 1979 ƴiiwoonde jam-yamre feŋiino e nder nganndi Muritani. Ɗamaawu heewi, yaakaare mawni. Tinaaka maataaka, haa kenal mbooy wutti nde ɗaminanooka, nde...

KAALDEN GOONGA : “tuubakiri ari ko bonnude diine men e aada...

Won meeɗo wiyde “tuubakiri ari ko bonnude diine men e aada men.” Ɗum waɗi jeddi, o rokki yeru karte, ɗo pijoowo ɗum nanata noddinaandu...

KAALDEN GOONGA : “So Fuuta innaama…”

"Fuuta, so a innaama, ƴiiƴam lalla e ɓernde am, miijooji muusɗi koɗoo mi. Mi haamtoo, mi saɓɓitoo, mi miijoo hanki maa mo mi tawaaka....

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE