Sileymaani Kan, hoyreejo teddungal FƁPM, “Pellitɗo mahde moddat ɓakkere”

0
1625

Banndiraaɓe, ko ardii fof mi salminii on, mi weltiima kaaɗdi weltaare! Ina wayi no Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani, so mi yiɗii mi wiya e yeeso kuuɓal nde liggiima no feewi, ɗum ne ko no feewi boom. Sabu nde ngartu-mi ɗo Misira (miin ko Yero Dooro Jallo janngini mi pulaar to Misira, kolluɗo-mi alkule pulaar ɗum ko “a” ɗum ko “ñ” ekn…, ko Yero Dooro Jallo). Gila ndeen feewde jooni, wonno ndeen ko 1968, mbiɗo rewindii golle ɗe ɗo njahrata. Golle ɗe ina njahri yeeso no feewi. Foti wonii ɗo e Moritani, walla to Senegaal, walla to Mali, walla e nder winndere nde, golle ɗe ina njahri yeeso. Neɗɗo noon, yo yawat ko waɗata, mbele waawa nganndu-ɗaa ɓultaade hoodere, hono no Bah Muhammed El Ghaalii wiyrunoo ndeen nii.

Sagataaɓe so pellitii yiyloyaade mawngu, alaa e sago modda ɓakkere. So a fellitii wiyde yo a mah tan, a moddat ɓakkere. Porofosoor Umar Bah yarhamuhu, ndeen min ngari min tawi ɗum galle Kajjata Kan, nde min mbiyata emin cosa Fedde Ɓamtaare Pulaar, min kolliti mo ɗum o wiyi : “Pellitɗo duhaade dey yiyat ƴiiƴam”. Nii min ndewi ha min cosi Fedde Ɓamtaare Pulaar ñalnde 07 marse 1976 nder Saloŋ am ɗo “bolok maniwel” ɗo … Ko ɗoon min mbatannoo. Min ngadii fof winndude ko e baafal damal. Demal cuurel ina uddita e Saloŋ hee, ɗoon min puɗɗii winndude e janngude; won wonɓe ɗo njanngii ɗoon. Mi jannginii ɗum en pulaar.

Min mbaɗii pelle ɗiɗi ko adii Fedde Ɓamtaare pulaar … Fedde Ɓamtaare Pulaar e Moritani, ko Muhammed Habiib Soh ardinoo nde hade mayre heftineede. Miin joginoo jokkondiral. Miin mbiynoo-mi ko suuɗaade waawaa nawrude pinal yeeso. En potaani suuɗaade e kuɗel, e moggitaade e leggel e ko mbaɗaten ko. Ngaree galle am haa neɗɗo wiya mi janngataa pulaar, walla mi janngintaa ɗum! Mi suuɗaaki e kuɗel, mi moggaaki e leggel, ngaree galle am njannginen…

So ɗum ɓennii, ɗoon ɗo deftere pulaar waɗtaani wujjeede, nganndee en cuwaa taw! So aɗa yiɗi neɗɗo yiyloo huunde, hollu-ɗum haa annda ko ɗum woni. Ndaro-ɗee, njannginen. Faandaare am wonnoo, ko aan ceerno adotoo e duɗal, ko aan wattintoo e maggal. Hol ko ɗum firti? Ko aan adotoo almuɓɓe arde, ko mawɓe njanngintaa, so tawii aɗa jogii almuudo gooto janngin mo haa nde o natti arde fof… Hokku mo hay so ko seeɗa e ganndal, wona a barminii mo, sibu ma o yiɗ huɓindaade, o arta…

Banndiraaɓe, Alla jaaraama, on njaaraama.