Sileymaani Kan, hoyreejo teddungal FƁPM, “Pellitɗo mahde moddat ɓakkere”

0
453

Banndiraaɓe, ko ardii fof mi salminii on, mi weltiima kaaɗdi weltaare! Ina wayi no Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani, so mi yiɗii mi wiya e yeeso kuuɓal nde liggiima no feewi, ɗum ne ko no feewi boom. Sabu nde ngartu-mi ɗo Misira (miin ko Yero Dooro Jallo janngini mi pulaar to Misira, kolluɗo-mi alkule pulaar ɗum ko « a » ɗum ko « ñ » ekn…, ko Yero Dooro Jallo). Gila ndeen feewde jooni, wonno ndeen ko 1968, mbiɗo rewindii golle ɗe ɗo njahrata. Golle ɗe ina njahri yeeso no feewi. Foti wonii ɗo e Moritani, walla to Senegaal, walla to Mali, walla e nder winndere nde, golle ɗe ina njahri yeeso. Neɗɗo noon, yo yawat ko waɗata, mbele waawa nganndu-ɗaa ɓultaade hoodere, hono no Bah Muhammed El Ghaalii wiyrunoo ndeen nii.

Sagataaɓe so pellitii yiyloyaade mawngu, alaa e sago modda ɓakkere. So a fellitii wiyde yo a mah tan, a moddat ɓakkere. Porofosoor Umar Bah yarhamuhu, ndeen min ngari min tawi ɗum galle Kajjata Kan, nde min mbiyata emin cosa Fedde Ɓamtaare Pulaar, min kolliti mo ɗum o wiyi : « Pellitɗo duhaade dey yiyat ƴiiƴam ». Nii min ndewi ha min cosi Fedde Ɓamtaare Pulaar ñalnde 07 marse 1976 nder Saloŋ am ɗo « bolok maniwel » ɗo … Ko ɗoon min mbatannoo. Min ngadii fof winndude ko e baafal damal. Demal cuurel ina uddita e Saloŋ hee, ɗoon min puɗɗii winndude e janngude; won wonɓe ɗo njanngii ɗoon. Mi jannginii ɗum en pulaar.

Min mbaɗii pelle ɗiɗi ko adii Fedde Ɓamtaare pulaar … Fedde Ɓamtaare Pulaar e Moritani, ko Muhammed Habiib Soh ardinoo nde hade mayre heftineede. Miin joginoo jokkondiral. Miin mbiynoo-mi ko suuɗaade waawaa nawrude pinal yeeso. En potaani suuɗaade e kuɗel, e moggitaade e leggel e ko mbaɗaten ko. Ngaree galle am haa neɗɗo wiya mi janngataa pulaar, walla mi janngintaa ɗum! Mi suuɗaaki e kuɗel, mi moggaaki e leggel, ngaree galle am njannginen…

So ɗum ɓennii, ɗoon ɗo deftere pulaar waɗtaani wujjeede, nganndee en cuwaa taw! So aɗa yiɗi neɗɗo yiyloo huunde, hollu-ɗum haa annda ko ɗum woni. Ndaro-ɗee, njannginen. Faandaare am wonnoo, ko aan ceerno adotoo e duɗal, ko aan wattintoo e maggal. Hol ko ɗum firti? Ko aan adotoo almuɓɓe arde, ko mawɓe njanngintaa, so tawii aɗa jogii almuudo gooto janngin mo haa nde o natti arde fof… Hokku mo hay so ko seeɗa e ganndal, wona a barminii mo, sibu ma o yiɗ huɓindaade, o arta…

Banndiraaɓe, Alla jaaraama, on njaaraama.