Ñokkaam Jibi Selli wirniima

0
1783

 

Ñokkaan Jibi Amar lollirɗo Ñokkaan Jibi Selli mo Siñtu  Bummaka ɗaldii. en yeeleende e yeeweende. Ñokkaan Jibi Selli jibinaa ko hirnaange Kayhayaɗi, to  Gorgol. Nde o yonti naatde jaŋde ko jinnaaɗo makko Amar Demmba winndani mo ‘ba’. Caggal ɗuum o fayti e junngo Ceerno Saydu Tafsiiru to wuro Goŋŋan. O ummii ɗoon o fayi wuro Daabiya Hoyre Foonde e junngo Ceerno Maamaadu Omar Kan.

 

Ñokkaan Jibi Amar lollirɗo Ñokkaan Jibi Selli mo Siñtu  Bummaka ɗaldii. en yeeleende e yeeweende. Ñokkaan Jibi Selli jibinaa ko hirnaange Kayhayaɗi, to  Gorgol. Nde o yonti naatde jaŋde ko jinnaaɗo makko Amar Demmba winndani mo ‘ba’. Caggal ɗuum o fayti e junngo Ceerno Saydu Tafsiiru to wuro Goŋŋan. O ummii ɗoon o fayi wuro Daabiya Hoyre Foonde e junngo Ceerno Maamaadu Omar Kan.

 

O ummii e oon o naati e junngo Ceerno Maalik Pennda to Sillaa Joŋto. Sakkitorii jaŋde Ɓuraana ko e Daabiya Oodeeji e junngo Ceerno Aamadu Daabiya Aan.

O fuɗɗii jaŋde sariya ko Ceerno makko mo o janngunoo to Daabiya Hoyre Foonde, hono Ceerno Maammudu Umar Kan. Nde o ummitii ɗoon o sakkitorii sariya ko Likseyba Gorgol e junngo Alfaa Demmba  Umuru Sih mo Likseyba Gorgol.  So tawii ko almudaagal makko ngay, naatni mo heen ko Demmba  Daawuuda to Aañam Liiduɓe to Senegual. Ñokkaan ko jimoowo ŋanaa, nanaaɗo, ganndaaɗo. Mo o foti welde daande weeɓaani, mo o foti moƴƴude hakkille ina saɗi, sabu wiyaama kala ko o jaŋngi gootol o huñoto.

Yoga e ko Ceerno Boy to Woodoɓere winndunoo e jime,  ko kanko lollini ɗum en e aduna he. Ko noon ne e deftere sariya jime nde ceerno Abdaraamaani Banaaji firnoo e Pulaar ko kaŋko lollini ɗum haa yettii e jookli aduna kala. Ko ceerno Saydu Nuuru mo Paate Galo jaarnoo e ɓurɗo winndere ko  noon e jime goɗɗe Alliyankooje haa teeŋti noon e jime almudɓe Ngay, fof o waɗii heen ñalɗi e ñalaaɗe e ñaamgolluuji.  Ñookkaan mantiino Alla, jaarino nelaaɗo, o yimiino Annabaaɓe, o maniino waliyaaɓe, o mawniniino sarifaaɓe,  seeraani e teddinde seerenɓe e moƴƴuɓe kala no ciforinoo. Ñokkaan Jibi Selli pasninooɗo Pulaar, toownuɗo ɗum ittani ɗum geɗal e fotde mo golle mum njejjittaake e kala yontaaji. Ñokkaan Jibi Selli yalti aduna ko weetndoogo aljuma 10/10/2008 to Nuwaasoot, o artiraa wuro makko oon kikiiɗe aljumaa. Ko oon kikiiɗe min njettii Siñtu Bummaka hawrude e wirwirnde makko.  E oon kikiiɗe ko ceedii-mi e ɗee baamuule ko, otooji  ina njuppa yimɓe, saretaaji ena ngara, waɗɗiiɓe ɓe e yahrooɓe koyɗe ena mbaañoroo kala banngeeji. Sarifaaɓe e seernaaɓe ummoriiɓe e kala jookli ngardi e ɓerɗe cuniiɗe e jeese ñirɓiniiɗe.

E oon kikiiɗe ɓeydii-mi laaɓeede woni goonga tan ko wonde moƴƴo suɓoo faggaade moƴƴuɓe caggal nde anniyaaji kesɗitinaa gooski ki juulaa e gardagol ceerno Mammadu Bookar mo Kayhayɗi waktuuji joy pawɗi 50 hojom, Ñokkaan naatnaa e suudu mum, wirnaa, wirnii gite yiɗɓe e sehilaaɓe. O ɗaccii golle makko ena daartee. Juulɓe kala nduwii ɗaccitaa caaktii.  Yo Alla lomtono en, lomtinana en.

Yoo Alla yurmo mo, yaafoo mo, yaaforoo kala maayɓe juulɓe. Aamiin

Abuu Aamadu Joop