“SEA” wallitii F.Ɓ.P.M. kaɓirɗe

0
1597

Ñalnde alkamiisa 20 saawiyee 2011, Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani heɓii ballal ummoraade e Fedde wiyeteende «Solidarité et Education en Afrique». Ardii ndeen Fedde ko gooto e ɓiɗɓe yummiraaɓe taccinanooɗo, gonɗo hannde to leydi Farayse, ine wiyee Ibraahiima Jaawanndo Njiim. Ko kanko kadi jeyi sabaabu ballal ngal. Ballal ngal ko ordinateeruuji ɗiɗi e ko yahdata e mum en.

Ñalnde alkamiisa 20 saawiyee 2011, Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani heɓii ballal ummoraade e Fedde wiyeteende «Solidarité et Education en Afrique». Ardii ndeen Fedde ko gooto e ɓiɗɓe yummiraaɓe taccinanooɗo, gonɗo hannde to leydi Farayse, ine wiyee Ibraahiima Jaawanndo Njiim. Ko kanko kadi jeyi sabaabu ballal ngal. Ballal ngal ko ordinateeruuji ɗiɗi e ko yahdata e mum en.

Ɗum ɗoon maa wallit Fedde nde no feewi gila e jaaynde Fooyre Ɓamtaare haa e jiilgol lowre mum internet haa e binnditagol defte e kisnugol duttorɗe (defte, jeewte ekn …). Fedde maɓɓe nde, hono SEA, wonaa ngolɗoo laawol fuɗɗii rokkude balle : hono ooɗoo sahaa rawane, nde addanii Liisee Ngenndi (Lycée National) mo Nuwaasoot, kam e Sukaaɓe leegal 5ɓal e Meeri Rooso kaɓirɗe e defte jonɗe. Ko noon kadi, golle fedde nde ceedtini to Senegaal e to Mali. Alaa ko heddanii en so wonaa duwanaade Fedde nde e terɗe mum kala balɗe juutɗe e battane moƴƴe. Kala jiɗɗo ƴellitaade e Fedde nde (payndaale mum e golle mum) ina waawi yahde ɗoo : http://www.sea.asso.fr

Bookara Aamadu Bah