Njiyaagu e Muritani : Inta aanniinde

0
1594

« Defte Fiqh ina ngaanni yimɓe hannde : so a janngii ko winndaa e majje koo, itte-ɗaa e palaas maa, so a duppii ɗe, coke-ɗaa ». Ngolɗoo konngol ina tonngi caɗeele gonɗe e gagga njiyaagu e nder leydi men. Ɗum naworii hafeere hooreejo fedde IRA, hono Biraam wul Dah wul Abeydi, duppunooɗo defte laawol Maalik sabu mum yooɓtoraade ɗe dagnude njiyaagu, gonɗo hannde e kasoo ko ina wona lebbi kam e huunde e yahdiiɓe mum.

Ko sakkitii koo, ko gooto e satiiɓe Kalifu Geɗe Lislaam ittaa e palaas mum sabu mum yooɓtoreede waɗde jeeyngal njiyaagu.

« Defte Fiqh ina ngaanni yimɓe hannde : so a janngii ko winndaa e majje koo, itte-ɗaa e palaas maa, so a duppii ɗe, coke-ɗaa ». Ngolɗoo konngol ina tonngi caɗeele gonɗe e gagga njiyaagu e nder leydi men. Ɗum naworii hafeere hooreejo fedde IRA, hono Biraam wul Dah wul Abeydi, duppunooɗo defte laawol Maalik sabu mum yooɓtoraade ɗe dagnude njiyaagu, gonɗo hannde e kasoo ko ina wona lebbi kam e huunde e yahdiiɓe mum.

Ko sakkitii koo, ko gooto e satiiɓe Kalifu Geɗe Lislaam ittaa e palaas mum sabu mum yooɓtoreede waɗde jeeyngal njiyaagu. Ko e yeewtere rajo wonnoo, o faccirtunoo ko binndanɗe fiqh jowitiiɗe e njiyaagu, ɗe jaaynoowo oo taratnoo. Ɗo ɗum joofi ? O ittaa e golle makko, jaaynoowo oo ne riiwaa.

Ko wuurtunoo heen rajo Muritani ? Wuurtunoo mo heen ko yiɗde tunwinde haɓdiiɓe maɓɓe islaamiste en to bannge diine. Ɗun addani ɓe rewrude e rajo Quraana ngam jaaynude defte ñaawoore diine. Kono ɗeen defte ina njaajnii e njiyaagu ; eɗe keɓtini ngu, tee no ɗe kaaldata ngu nii, ina metti, tee ina luurondiri e doosɗe leydi ndii.

Ooɗoo musiiba biyeteeɗo njiyaagu ko musiiba mawɗo e nder renndo men, keewɗo haala. Omo haɗaa, baɗɗo mo kala ina fawee kuugal, hay so ko e haala tan. Kono won heen ñiŋirta mo tan ko hoto ñiŋeede.

Ndaa ooɗoo gagga ko teeŋtuɗo no feewi wonande ngootaagu leydi men. Laamu nguu, to bannge mum, alaa ko waɗata ko wonaa etaade maslude e moomde dow tan, so woodii ɗo haala majjum feeñi. So wonaa ɗuum, hol ko haɗi ngu yamirde annduɓe men fiqh, ɓe nganndu-ɗaa ina keñoo tabitinde kala ko laamu yiɗi, yo kaal ko faati e njiyaagu e nder jeewte mum en e kutbaaji mum en, e mbaadi njahdundi e laabi sariya leydi ndii e piɓle jojjanɗe aadee.

Yontii nde yimɓe fof : dowla oo, gollooɓe politik ɓee, gollooɓe renndo… ndarantoo oo gagga, ndaranoo mumtude ɗum haa laaɓa, toppitoo ñawndude batte mum kala.

Biladi, udditirde 669, ñalnde 26 sulyee 2012.
Fulo : Bookara A Bah