Cerno Siraajo Bah Hootii Saare Goonga Firdawsi Naatii

0
1759

Porofesoor Cerno Siraajo Bah ko ndaygu. Taariikayanke, ɗemɗiyanke, antropolojiyanke, Alla muuyii o gollanii neɗɗanke, o accii ɓaawo makko golle moƴƴuɗe ɗe mulataa haa poomaa. O aynii kadi golle moƴƴe ɗe adinooɓe mo accani neɗɗanke, goɗɗe e majje heɓii duuɓi teemeɗɗe.

Ko e hitaande 1997 o sinci WebAfriqa. Ngal portal non no mofti binndanɗe e nate kelɗuɗe, dokimanji odiyooji e widiyooji ƴellitiiɗi, ɗum fow ko ko suɓaa suutaa e ruttorɗe jeyaaɗe e ɓurɗe hoolnaade, siiwaaɗe sintinaa si saakitaa, saraa. Miijooji moƴƴuɗi e keɓe (data) tabituɗe moƴƴuɗe, e duɗe jannde e gannde toowɗe… ko e ɗum golle makko tuugii.

Portal ngal no mofti ko heewi, no jeyaa heen WebPulaaku, WebMande, WebGuinee, WebFuuta, Camp Boiro Memorial, BlogGuinee, Semantic Africa, Semantic Vocab Africa, WebAfriqa ekn.

Alla Laamɗo on nodditii Cernoojo on saare goonga, o faatike (sankiima) Amerik ñannde 20 nduu lewru Juko, 2018, o belnaama Afrik, Gine, Fuuta Jaloo, Labe ka berɗe Dombihun hanki ñannde 28 Juko, 2018.Yo Alla hinno mo yaafoo, yawtana en. Yo Alla lomtinan en sifa makko haa heewa, liiba. Yo Alla wallu en aynude moƴƴe makko naɓira ɗe yeeso haa poomaa. Aamiina.

Ndaygu Fooynii (Jalbinii) Hootii ko yimre yuɓɓaande hanki jemma, ko woyrude Kotoo Cerno Siraajo Bah, faatorɗo ko ɓadii duuɓi 70.

NDAYGU FOOYNII HOOTII

Gila mi anndi a hootii
Fii maa siŋorii wa kootii
E ɓernde iwataa si weetii
Ɗum mi woondii mi woowtii
Amkullel nde yahi o lomtii
Ganndo roni ganndo jikke ɓeydii
Kaliifu Alla on no hulnii

Jooni non ko hommbo ronndii
Ko Geno anndi ko wirnii
Pellet Geno On no haawnii
Ceerno Ndaygu nootii no yooɓii
Moƴƴe makko heƴataa e deftii
Adunaaru ndun fow ɗe yottii
Dame ɗuuɗɗe Ceerno on soktii
Yiɗuɓe goonga ɓen hino seedii

Si goongawii mawnirii wa pellii
Ceerno winnda saaka ngii feeñii
Ceerno Ndaygu yankinii no muññii
Hollitaaki golle mum no hoolnii
Moƴƴo golli moƴƴuɗe si fooftii
Danndoyen ɗe poomaa no waɗɗii
Siftoren kala ko sooraa wonkii
Jebbilanto maayde nden nde hewtii

Alla Jooma lomtin Ndaygu fooynii
Ɓeydu heewa Alla mari jeynii
Aannde amen hino saɗti saafii
Maale Maaɗa baŋ-woo-baŋ no juurii
Yurmeende Maaɗa nden no wiiwii
Ceerno Siraajo Bah Ndaygu hootii
Moƴƴe makko aynugol no toɗɗii
Fow yo immo gollidal mallii

Jannginen ɓiɓɓe men no tonngii
Ceerno Ndaygu du’anoɗen mo jaabii
Yo Alla Jooma yoɓite O toowii
Yenaande maa Dombihun no hentii
Nakiiri en kadi hino weltii
Juuɗe maɓɓe moƴƴe no fontii
Jaɓɓagol ma wi’ugol Ko Toolii
Weernugol ma Firdaw si hewtii

Kɗl: Saajo Bah
London 28/08/2018

 

 

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.