Hare mon nafii !

0
1733

Nanondiral hakkunde ministeer jaŋde e porofosuruuji wonooɓe e diiño. Caggal kaltapilaaji keewɗi huunde e jannginooɓe duɗe hakkundeeje wonnooɓe e diiño e nder ministeer hee, ciifondiraama nonondiral hakkunde maɓɓe e hilifaaɓe oon ministeer. Cifti-nen, caɗeele ɗee ngari ko caggal nde kalifu ngenndi kalfinaaɗo jaŋde fekti 108 porofosoor sabaabu nde njahiino geddooji baɗnooɗi nder hitaande yawtunde ndee.

Nanondiral hakkunde ministeer jaŋde e porofosuruuji wonooɓe e diiño. Caggal kaltapilaaji keewɗi huunde e jannginooɓe duɗe hakkundeeje wonnooɓe e diiño e nder ministeer hee, ciifondiraama nonondiral hakkunde maɓɓe e hilifaaɓe oon ministeer. Cifti-nen, caɗeele ɗee ngari ko caggal nde kalifu ngenndi kalfinaaɗo jaŋde fekti 108 porofosoor sabaabu nde njahiino geddooji baɗnooɗi nder hitaande yawtunde ndee.

O lawɗini ɗuum ko e bayyinaango ngo tonngoode 174 ñalnde 18 settaamburu 2012. Kamɓe jannginooɓe ɓee ne, ɓe mbiyi ɓe njahaani tawde ɗum waɗiraa tan ko lorde ɓe, etee, geddo (gereew) ko huunde dagiinde, nde luulndaaki kuule leydi Moritani (en pacciriino luural ngal nder tonngooɗe jawtuɗe ɗee). Kono ɗo yahanoo- artaa fof kam, nanondiral waɗii ñalnde alkamisa 17 Saawiyee 2013, caggal nde fof heƴi heen : jowgol njoɓdeele, jaggeede polis, hulɓinireede riiweede e liggey mum, e ko wonaa ɗuum tan.

Kono ko pulaar wiyata : “giddanoongel dogi woppi ko yiɗnoo, tawata ko ndeen yiɗde tiiɗaano”. Ɗuum waɗi woodii hulɓe njebbilii, won ɓeen kadi ma a taw hare nde jaranaani ɗum en, won ɓeen ne ma a taw, hawriti ko to nawaa too ina hawriti e yiɗde mum en.

Caggal nde coorti ɗi mbaɗi gila e lewru oktooburu, ɓe keddi tan 65. Ɓeen ngoni wonnooɓe e diiño ko ina abboo e lewbi 4, leptaaɓe, wiyɓe huunde fof ina jarani ɗum en heen, kono jannginooɓe koynirtaake hono nih. E tonngol, toɓɓe mawɗe nanondiraaɗe ɗee ko nih ciforii :

– 1. Pettanooɗo fof ina yaha to fettaa too, jokkita toon ko heddii e daawal ɗiɗmal hitaande jaŋde ndee. Ɗuum firti ko aɓe ngona toon haa poofte maayirɗe lewru mars ƴettee.

– 2. Ministeer oo maa yaltin bayyinaango woɗngo ɗoo e lewru, tuggude nde nanondiral ngal waɗi ; kono bayyinaango ngoo fuɗɗotoo jogaade qiima tan ko tuggude 31 mars.

– 3. E nder bayyinaango ngo : 28 e maɓɓe ina nduttoo to ngittanoo too ; 3 ina pektee e nder Nuwaasoot ; heddiiɓe ɓee cuɓoo nokkuuji goɗɗi ɗi njiɗi. Wonaa ɗee toɓɓe tan ngoni ciifondiraaɗe toon, ina waɗi cariiɗe goɗɗe, kono eɗen mbaawi wiyde kam wonde cuusal e caasal ɓeeɗoo jannginooɓe maa won yeru laaɓtuɗo nder taariik hare fenaande e nder leydi Moritani. Pulaar noon ina wiya : “No hare wayi fof ɓuri yah mi woppidii ma e Allah”.

Dooro Gey (Boobo Loonde)