Ngoppee ñemmbaas

0
1405

Ñemmbaas ko biineegara renndintee e ɓohe e kibmaasi. Kaas biineegara e kaasuuji sappo ɓohe e buuɗi joy (5) kibmaasi, walla ko ɓuri ɗuum heewde. Ɓuri heewde waɗde ɗum ko sukaaɓe rewɓe e worɓe fof. Ko e bitikaaji ɓe coodata suukara e ɓohe e biineegara e kibmaasi, ɓe ndenndina, ɓe njiiɓa ɗum haa lamma, ɓe ngacca haa ɓohe ɗee coofa e mbuus hee, joom mum yula mbuus oo, wona e ɓuucaade lammo-lammo oo.

Ñemmbaas moƴƴaani e cellal, sibu hay kibmaasi defaaɗo oo moƴƴaani, alaa ko haali kecco oo, haa teeŋti noon e sukaaɓe. na ñawna jooni jooni, na wara jooni jooni. Cukalel grel soi na mucca ɗum, ngeel kam haaytii resde, sibu hade maggel yontude, tawata koo ngoraagu maggel maayii haa laaɓi, son gel daɗii kay e ɓernde muusoore.

Ko ɓuuti hollinii, sibu ɗum warii ɗo Magaama ɗoo suka debbo jahroowo e duuɓi 14. O jiiɓ ɓohe e biineegara e kibmaasi e suukara haa lammi, o mucci haa mbuus oo gasi. Hjomaaji seeɗa tan ɓernde makko muusi, nde wonata 30 hojom tawi o sankiima.

Salli Sih, to Magaama, Nod : 46 77 02 60