Pecce, becce e kecce

0
2641

Aduna ko pecce. Ɓe Geno yeɗaani pecce ɓee, takka heen becce haa ndaña walla mbaasa. Joom pecce en ɓee walla takkonooɓe heen becce haa ndañi ɓee keddoo ena njala walla ena ñiŋa, ena mbiya joom mum en ngondi ko kecce, njaɓaani gollaade walla ɗaɓɓitde. Hannde, yoga e men ena ñaama, ena kaara, ena ñaantoroo comci labaaɗi, ena pija, ena njala nde tawnoo cellal ɓalli mum en gantinaani, rafiiji tonngaani ɗum en tawi noon

Aduna ko pecce. Ɓe Geno yeɗaani pecce ɓee, takka heen becce haa ndaña walla mbaasa. Joom pecce en ɓee walla takkonooɓe heen becce haa ndañi ɓee keddoo ena njala walla ena ñiŋa, ena mbiya joom mum en ngondi ko kecce, njaɓaani gollaade walla ɗaɓɓitde. Hannde, yoga e men ena ñaama, ena kaara, ena ñaantoroo comci labaaɗi, ena pija, ena njala nde tawnoo cellal ɓalli mum en gantinaani, rafiiji tonngaani ɗum en tawi noon

 won e nokkuuji e dow laral leydi ndii, won ɓe nganndu-ɗaa ñaamataa, njarataa hay ɗaanaade, ɗaanotaako sabu muusallaaji rafiiji kaaɓniiɗi ɗi ngondi jamma e ñalawma. So en ndokkii yeruuji, ena gasa tawa doggol ngol juutat, kono ngarten e ooɗoo suka mo tawno-ɗen to wuro Beelinaaɓe sara Kayhayɗi tawi eɗen nootitii e dillere Fedde Nanondiral ngam Cukaaku e bismaango Duɗal Baaba Leñol lollirɗo Murtuɗo Joop.

Suka oo wiyetee ko Abdullaay Kamara, yahrata ko e duuɓi 27. Yumma makko wiyetee ko Maymuuna Caam, baaba makko ko Maalik Kamara. O jeyaa ko Beelinaaɓe. Abdullaay Kamara ena wondi e ooɗoo rafi (no njiyru-ɗon e natal ngal nii) gila ena famɗi. Rafi oo yahdata ko e duuɓi makko, ɗum firti ko omo mawna tan rafi oo ena mawna e makko haa heɓi hannde ɗo o heɓi ɗoo etee jinnaaɓe ɓee kadi ngalaa hattan safrude mo.

Sabu njurum neɗɗo gonduɗo e muuyaande mo waawanaa hoore mum e sabu hurum wonde mo aadee hono men, eɗen mbeddoo eeraango feewde e denndaangal waawɓe safrude mo walla wallude mo no o safrorii, nde mballata oo suka haa weldita e moosooji mum.

Kala jiɗɗo wallude, ena waawi jokkondirde e biyeteeɗo Abdul Kadeer Aan e ndeeɗoo tonngoode : 46 7084 32 walla e biyeteeɗo Mammadu Boora Soh e ndeeɗoo ñiiɓirde : village_2006@yahoo.fr

Njaay Saydu Aamadu