Nguleeki : wonaa no sikkirtee nii !

1
1942

Geɗe keewɗe ɗe yimɓe ina mbaɗa, cikka ina moƴƴi, moƴƴaani. Yeru ko faati e no nguleeki haɓortee.

Ɓuftaade ɓuuɓɗam : So wulii, wasiyaa ko yo neɗɗo leppin ɓalndu mum joo e joo fof ngam tellinde nguleeki ɓalndu. Kono on mbiyaaka ɓuuɓɗam, mbiyaɗon ko ndapsuɗam, ɗam wulaani, ɓuuɓaani, ɗam nguleeki mum woɗɗondiraani, walla nii jaasi seeɗa, nguleeki ɓalndu.

Geɗe keewɗe ɗe yimɓe ina mbaɗa, cikka ina moƴƴi, moƴƴaani. Yeru ko faati e no nguleeki haɓortee.

Ɓuftaade ɓuuɓɗam : So wulii, wasiyaa ko yo neɗɗo leppin ɓalndu mum joo e joo fof ngam tellinde nguleeki ɓalndu. Kono on mbiyaaka ɓuuɓɗam, mbiyaɗon ko ndapsuɗam, ɗam wulaani, ɓuuɓaani, ɗam nguleeki mum woɗɗondiraani, walla nii jaasi seeɗa, nguleeki ɓalndu.

Lamɗam : Lamɗam ina ɓeyda ɗomka, ko ɗum tagi ñaamde heen seeɗa e nguleeki ko huunde moƴƴere, Ɗum ina ɓeyda ɗomka addana neɗɗo yarde, ɗum noon leppina ɓalndu. « Ñaamde tekum ina waawi ustude ndiyam ɓalndu, usta ñaamɗe. Woppude lamɗam haa laaɓa e sahaa nguleeki walla caggal nde neɗɗo dillini ɓalndu mum no feewi, wonaa huunde moƴƴere; sibu so neɗɗo dillii no feewi, warñeende yaltidda ko e lamɗam.

Warñeende : siimtude warñeende welaani, kono ko huunde jojjunde ngam ustude nguleeki.

Yarde ataaye : So wulii no feewi, yarnde ko wuli ina ɓuuɓna ɓalndu, nde tawnoo ina warñina neɗɗo. Kono ngam reentaade horo ɓalndu hoto neɗɗo yar heen ko heewi. Ɗum noon ko wayi no ataaye gulɗo ina wallita e ustude nguleeki tawa hornaani ɓalndu.

YOWRE 1

  1. On Njaaraama no feewi

    On Njaaraama no feewi sanne!

    NdeeDo winndannde ko wodnde faayiida ne feewi. En ndaNi heen waajuyaaji ballooji en reentaade caDeele nguleeki.

    Yoo Alla yoB moYYere semmbina hatanteeBe Demngal nagal e leNol ngol.

Comments are closed.