Warhooreeji e laamaandi Asiis

0
1356

Ñalnde 29 mee 2013, alakhbar.info (jaaynde) ina yaltini winndannde tiitoriinde «warhooreeji laamu Asiis ɗi cafrotaako ». Ko safrotaako koo, e wiyde jaaynde ndee, ko « aaccere e yammere heɓtiinde yimɓe ɓee, nde yiyi laamu nguu ina yedda won ɗiin goongaaji paatuɗi e won kewkewe ; ko wayi no maayɗeele tuumnuɗe e warngooji baɗɗi e nder ɗii duuɓi tati laamu Muhammed Abdel Asiis. Warkoyeeji keewɗi ɗo doole kisal leydi ndii njooɓtoraa, nana kippaa, tee hay heen nde seppooji ɓesngu nguu mbaawnunoo cosgol goomuuji wiɗto, njeñtudi ngoon wiɗto hollitaaka yimɓe ɓee ».

Ɓeen ɓe diwooje konu njooɓii pittaali mum en

« Ko famɗi fof, diwooje joy (5) e nder 12 ɗe konu nguu joginoo, njanii hakkunde 2010 e 2013, mbarori heen yimɓe 9, tawi heen 7 ko laawol gootol, ñalnde 11 sulyee 2012 ; heen gooto, hono konndiroowo biyeteeɗo Bukaari, sankii e njangu 10 ut 2011, jeenaɓo oo, mekanisiyee biyeteeɗo Buubakar Mbooc sankii ko e njangu 18 marse 2013 to Adraar. »

Ciftinen tan aksidaa gadano oo waɗnoo ko e abriil 2011 saraaji Attaar ; ɗiɗmo oo ko elikopteer yannoo hakkunde Nuwaasoot e Aksuus e lewru suwee 2011.

« Heewɓe mbiyi, e wiyde alakhbar addi ɗii aksidaaji fof ko laaɗe ɗee, ko laaɗe coodaaɗe e niɓɓere, nder mukñaa mo waasataa waɗde njeenaari ; ko ɗe laaɗe kiiɗɗe, coodaaɗe e coodgu tiiɗngu, ɗo nguurndam yimɓe teskaaka… »

Yaakuub wul Dahuud : ko jula duppunooɗo hoore mum ñalnde 17 saawiyee 2011, e damal galle laamorɗo, sibu laamu salaade yoɓde ɗum ñamaale rewatnoo ɗum. O yaltinaa e oto ɗo duppunoo hoore makko ɗoo ko omo tampi, o nawaa Maruk ɗo o sankii ñalnde 22 saawiyee 2011. Yaakuub, jahranooɗo hedde duuɓi 40, jeyaa ko galle galɗuɗo. Omo jogodinoo e laamu nanondire, omo sooda kaɓirɗe, omo yeeya laamu nguu. Ndeen o yontii yoɓeede, laamu nguu salii yoɓde mo, e wiyde alakhbar, o wullitii to ñaawirɗe, kono alaa ko o heɓi heen.

Lamin Manngaan : Almudel tokosel, ko kural sanndarma yooɓii fittaandu mum e nder seppo seytittunoongo binndital paltoor ñalnde 27 settaambar 2011. Hay losko wooto waɗaaka, barnooɗo oo, nana yaha e haajuuji mum, hay « hey » wiyaaka

Abdaraamaan wul Baseyd : Ko sagata jahratnooɗo e duuɓi 28, sanɗa joonunooɗo jaŋde mum Engele to duɗal jaaɓi haaɗtirde Nuwaasoot (fannu firo) wattini e janngingol sabu mum ronkude dañde golle e nder leydi ɗo kala mo alaa neɗɗo to laamu alaa geɗal. O fektaa e nokku to wooto e gure Asiis sosi jooni ɗee ina wiyee Nebeykat Lahwash, ɗo yimɓe ngoodaani, too e nder fuɗnaange Muritani. Hawri e rafi yumma makko, o ari wondude e mum to lopitaal haa nde sankinoo. O yowaa e golle makko. O maayi ko damal galle laamorɗo ɗo o arnoo wullitaade caɗeele makko. E wiyde laamu nguu, ko o bartoriiɗo jaynge. Kono koreeji makko mbiyi ko gardeeɓe wonɓe ɗoon ɓee pelli mo. Yimɓe ɗaɓɓiino yo wiɗte haa anndee heen goonga, kono laamu nguu jaɓaani.

Seek wul Raajel wul Maali : Oo ne maayi ko ñalnde 9 suwee 2012 ɗo polikilinik ɗo yeeyatnoo bitik mum, tawi IRA ina yuɓɓini seppo, Polis yuppi e maɓɓe gerenaaduuji haa heewi. Ina wiyee ko kiin cuurki sorkii haa heewi e bitik makko, o fekkori, o roondaa o nawaa opitaal, doktoor gardunooɗoo ɗoon oo salii toppitaade mo so wonaa e tawtoreede Porkireer Dowla. Pelle jojjanɗe aadee meeɗaano seerde e jeertinde wonde gaas lakrimoseen mo polis huutortoo oo ko bonɗo, posnoowo. Ko gaas peewnaaɗo Farayse e Amerik e Israayiil, bonɗo e cellal.

Muhammed wul Mechduufi : Ko ubriyee laboratuwaar MCM jeyanooɗo e gollotooɓe ɓe hay dara heedaano e tanaaji e tooke kaaƴe ɗee. Ko gardeeɓe arnooɓe fiyde ubriyeeji jahnooɗi gerew e sosiyatee hee, njani e makko, lappi mo haa o maayi, ñalnde 15 sulyee 2012. Ɓeen gollotooɓe ko ngonka golle moƴƴe e ɓeydugol ; njoɓɗeele ɗaɓɓatnoo. Mo o haɓɓidanoo e geƴƴelal oo seedtiima o maayi ko a ɓe kaɓɓidaa. Ko no feewaani yumma makko tawri mo.

Wonande aksidaaji diwooje ɗee, wiɗtooji baɗanooɗi ɗii fof njoofii ko diwnooɓe ɓee, tuugaade e ko humpitaa heen. Wonande Wul Baseyd e Wul Masduufi e Wul Maali, ko tirbiiji maɓɓe mbaawni koreeji maɓɓe deƴƴere, kaɗi ɗum en wullitaade. Wonande Lamin Manngaan e Wul Dahuud, hay wiɗto wooto enndaaka.

Ƴoogirde : MOMS – L’Authentique