Jokkondiral e jibiruuru jaw to galle Sinemaa

0
1547

Banndiraaɓe, musiɗɓe tedduɓe ngal ɗoo jokkondiral waɗaa ko e ñalɗi film e nder leydi men Muritani. Ko sabu film jaltinaaɗo ina haala e wod e kewkewe 1989 ‘Evenement 1989’ baɗɗo to Ceenel e Foonde mum. Film o mahii ko e ciimti, tawa siimtata ɗum ko waɗdanooɓe ɗeen golwole.  Miɗo sikki daartude bonaani, sibu ko siftinnde yimɓe ko ɓennunoo mbele ɓe tawanooka ina paama ko wonnoo e ɗiin sahaaji, kadi ko ustude fitinaaji goodnooɗi. 

Banndiraaɓe, musiɗɓe tedduɓe ngal ɗoo jokkondiral waɗaa ko e ñalɗi film e nder leydi men Muritani. Ko sabu film jaltinaaɗo ina haala e wod e kewkewe 1989 ‘Evenement 1989’ baɗɗo to Ceenel e Foonde mum. Film o mahii ko e ciimti, tawa siimtata ɗum ko waɗdanooɓe ɗeen golwole.  Miɗo sikki daartude bonaani, sibu ko siftinnde yimɓe ko ɓennunoo mbele ɓe tawanooka ina paama ko wonnoo e ɗiin sahaaji, kadi ko ustude fitinaaji goodnooɗi. 

Eɗen poti jaarde oo musiɗɗo e gollal ngal o waɗi ngal, sabu weeɓaani, tee ndee wolde wontaa maay e hakkillaaji yimɓe. Miɗo sikki oo film waɗiraa ko haa muñnita, waajoo, seernda, juumtina juumnooɓe, welditina haɓnooɓe : ko ɗum addani en jokkondirde e makko ngam o haala mbinnden :

l Fooyre :holi aan ?  aafich

Jibiriiru : mbiyetee-mi ko jibiriiru  Jaw.  Njibinaa-mi ko  e hitaande 1981 to Ɓoggee. Naat-mi ekkol ko Ɓoggee haa kolees e lisee. Mi janngii Nuwaadibu e hitaande am nayaɓere, caggal ɗuum ngar-mi Nuwaasoot ndañ-mi bakkaa ko 2006. Njanngoy-mi duɗal jaaɓi haaɗtirde Ndar Senegaal e fannu informatik e njiilgol ngalu (gestion). Mbaɗ-mi toon duuɓi ɗiɗi, caggal ɗuum ngartu-mi Nuwaasoot ngam jokkoyde jaŋde am Maruk. Hade am yahde Maruk kawru-mi e Abdrahmaan wul Muhammed Saalem, gardiiɗo Galle Sinemaa e Nuwaasoot Muritani. O haalani mi won heblo faytungo e sinemaa  foti waɗde ko ɓooyataa. Ko huunde nde njiɗnoo-mi, naamndi moo-mi no ɗum yahrata ; o wiyi kam heblo ngo ko lebbi jeenay, yo mi addu kaayitaaji am so yontii ma o noddu am. Lewru caggal ɗuum, o noddi mi, taw-mi o woni ko e feewnitaade ngam yahde Maruk. Noddu-mi jinnaaɗo am gorko oo kaalan-mi ɗum kabaaru o, o wiyi mi yo mi ƴeew ko ɓuri e am mi waɗa. Nii woni kaaytu-mi yahde Maruk.

lFooyre : hol ko duñmaa e waɗde oo film?

Jibiriiru :Oo film ina jeyanoo e geɗe ɓurnooɗe ɓulde e hoyre am, sahaa nde njanngantnoo-mi Senegaal nde.  Mi fottii toon e janngooɓe heewɓe tawa ko Muritaninaaɓe, kala nde e min njeewta, jeewte amen keewi tonŋaade ko e kewuuji 1989 tan. Ruttii kadi miɗo jogii jinnaaɓe jogiiɓe ɗeen caɗeele e woɗɓe. Waɗii sahaa kala nde ngommii-mi ɗo, fayde Ɓoggee, miɗo heewi yeewtaneede kabaaru Ceenel e Foonde mum. Nde wonnoo bonanndeeji keewɗi mbaɗii e mayre e oon sahaa ko ndeen miijo arani-mi, yo mi waɗ no oo kewu 89 daartiraa, anndee, sabu sukaaɓe jooni ɓe nganndaa heen hay dara, bete yimɓe ina ceerta e kumpa, jeytee e daarti aduna.

lFooyre : Hol ko njiɗ-ɗaa yaltinde e oo film?

Jibiriiru :Fulɓe (haalpulaar en) ina njogii konngol. Ɓe mbiyi fotde kala maayo, heewde haa rufa e banngeeji ɗiɗi fof hay so nayi nokku ɗi njaraani e maggo ummiiɗi e nokkuuji goɗɗi maa njar e maggo. Mbaɗir-mi ɗum ko haa yimɓe fof pota heen ganndal, ko haa deentondiral gonngal hakkunde men e hoɗdiiɓe men ɓe natta.

lFooyre: hol caɗeele ɗe kawru-ɗaa hawrude e sahaa nde mbaɗataa oo film ?

Jibiriiru : Nde mbaɗat-mi film oo, caɗaeele mum keewaani, kono miɗo teskii haa jooni won hulooɓe haalde ndeen wolde haa teeŋti so wiyaama ko ko filmetee . Annduɓe tigi rigi  wolde nde njaɓaani saaktude ko woni heen ko.

l Fooyre:hol eeraango ngo mberloto-ɗaa e pelle pine  ko fayti e renndo hannde ?

Jibiriiru : eerotoo-mi ko yo en paam ƴoƴɗo ko baajoraaɗo ko waɗaani nannde walla yiyde. Neɗɗo ina wiyee yo o oppu kajaa, walla hoto waɗ kajaa, anne ndeentoro-ɗaa ko o haɗiraa  ko, hade maa waɗde ko o haɗaa ko. Faandaare film o ko yoo yimɓe paam ko juumre wonnoo, film o yo wonan en deentorgal

l Fooyre :so won yiɗɓe dañde e film o to njahata ?

Jibiriiru: hannde e oo ɗo sahaa film o woni ko to galle sinema, kala coklu ɗo film  o ina waawi arde ɗo, jokkondira e am walla e Abdarahmaani ul Ahmed Salem ,min cuwaa tawo haalde njeeygu makko kono so min tawii, ngam yaajnude jeeyngal ko rokkude , min ndokkat mo

l Fooyre :  hol ko miiji ɗaa e ɓoornungal sukaaɓe men hannde

Jibiriiru: enen Fulɓe (haalpulaar en) en nattii heɓtinireede comcol, en nattii ñemmbeede, en ngontii ñemmbooɓe. Sinno ko sago am, ɓeydo-ɗen tiiɗnaade e comcol, nde wonnoo ina jeyaa e ngooroondi aada men, sabu so timminaani ma, ustataa ma. Nde wonnoo so konngol eeraama, feccii leɗɗe, taccii maayo, sorii e duule, ngol naftoraama, tawata ko goonga ina e maggol, tee aada men e cosaan men ko huunde goongɗunde .

Caggal salminaali e koofnaali e jaarnude on e ñaagaade mi yaafuyo fayde mon jaale F.B.P.M. Mi salminii dental Fedde nde. En njetii jaale renndo ngo fof kala ɗo ngoni eno ngoniri en calminiiɓe en njaarniiɓe seerenɓe am miɗo on yaafno sanne sanne ! Dudal Mawdo Maalik sih waɗiino kawgel almɓɓe ñalnde 27 siilo (saawiyee) 2010. Golle ɗee njahrii no haaniri nih. Waɗno kawgel ngel ko Ceerno Umaar Sammba Hammadi Aali Sih. O nawi sahtaade ɗum ñalnde heen, o artiri sahto ngo ñalnde 12 colte (feebariyee) 2010. Ina tawtoraa ɗum yoga e terɗe catal F.B.P.M. to Daar Nayiim, hono hoyreejo  catal, e kalfinaaɗo jaŋde e kalfinaaɗo jokkondiral e kumpital e kalfinaaɗo njuɓɓudi, yantude e hoohooɓe woɗɓe. Yoga e jinnaaɓe sukaaɓe ɓe ina tawtaraa. En njettii ɓe, en njaarnii ɓe, en ñaagii ma ɓe yaafuya no golle ɗe njahri nii. Ɓe kollitii en weltaare maɓɓe e Ceerno o, hono Ɗaahiiru Galo Sammba Bah ɓurɗo lollirde Almuudo Leñol e tiiɗnaare mum e yarlitaare makko e muñal mum ngal min teskii ngal,  so tawii ko hoɗdaaɓe ceedtii e koɗdiijo mum en.  Golle ɗee njuɓɓi, njooɗii, paayodinii, rewii laawol almudɓe fof golliima, ɓe tiiɗniima, ɓe ngolli hakke baawal maɓɓe ! Miin Almudel Leñol mi yettii almudɓe am, mi jaarnii ɓe, miɗo ñaaganii ɓe Allah e juutde balɗe, hokka ɓe battanɗe moƴƴe, yo Allah rokku ɓe naftoraade, leñol ngol ne naftoroo ɓe. En njejjitaani Ceerno Mariyam Mawɗo Maalik Sih ; o yiɗiino tawtoreede, kono o heɓaani arde. Duɗal Mawɗo Maalik Sih, catal Galle Meema (Daaru Nayiim)

Kuɗol hoyreejo duɗal ngal, Bah Umaar Usmaan.

Kala jiɗɗo jokkondirde e amen, yo noddu ɗeeɗoo tonngooɗe : Ton:00 (222 ) 678 85 94 walla 483 04 11 w 205 58 78.

Umar bah mboyna