Jeeynaba Sammba Berel Joop, ɓiy Murtuɗo

0
2373

 

Jeeynaba Sammba Berel Joop ko ɓiy Mammadu Sammba Joop – Muruɗo-. O hoɗi ko nokku ina wiyee Coulombes (ɗo Rama Yade hoɗi ɗo) to leydi Farayse. Omo jogii fedde na wiyee « Murtuɓe rewɓe» (Les révoltées). Fayndaare fedde nde ko hollitde wonde ko neɗɗo mahata sato mum : neɗɗo ina waawi hoɗde e saraaji wuro, wuura e caɗeele, kono tawa haɗataa ɗum ƴellitaade so tawii jaɓii daraade, sirŋinoo, jeytoree e golle ɓamtaare leegal mum walla wuro mum.

O waɗdaa jokkondiral ngal ko nde o ari Muritani (duwaawu sankaare Baaba makko). O hoɗi ko nokku ina wiyee Coulombes (ɗo Rama Yade hoɗi ɗo) to leydi Farayse. O sosii fedde na wiyee « Murtuɓe rewɓe» (Les révoltées). Fayndaare fedde nde ko hollitde wonde ko neɗɗo mahata sato mum : neɗɗo ina waawi hoɗde e saraaji wuro, wuura e caɗeele, kono tawa haɗataa ɗum ƴellitaade so tawii jaɓii daraade, sirŋinoo, jeytoree e golle ɓamtaare leegal mum walla wuro mum.

Ngonka Mbaañ noon, ina woƴi Jeynaba, sibu Mbaañ ko wuro mawngo, heewngo yimɓe, kono ngo alaa kuuraa, ngo alaa internet, ngo jokkondiraani e aduna o.

Naamnal : hol ko addan maa innirde fedde ma « Murtuɓe rewɓe » ?

Jaabawol : ko fedde daraniinde haɓaade kala mbaydi fenaande, no nde siforii fof : so añamnguraagu walla goɗɗum. Ko min nayo (4) rennduɓe ngoo miijo.

Ndon-ɗaa ɗum ko e Murtuɗo Joop ?

– Ina woodi. Maayde makko ɓeydiima tiiɗtinde mi e ndeeɗoo fiɓnde. Mi fellitii waɗde kala ko kattan-mi ngam haɓaade fenaande, hay so tawii mi heewaani doole, ma mi huutoro pellital am.

Jotondiral ma e makko no siforinoo ?

– Min ngondii to Mantes la Jolie e hitaande 2002, nde o sosata fedde Dekaalem Farayse nde. Ko miin nii woni kalfinaaɗo ko fayti e pinal e nder yiilirde siynoore fedde nde.

Hol ko teski-ɗaa e makko, ko a waawaa yejjitde ?

– Duumaade mo e fiɓnde makko e hare makko, gila puɗal haa mutal.

Hol no njiyru-ɗaa Muritani hannde ?

– Ngardat-mi Muritani ko hoolkisaade miijooji am e ɓeydaade anndude e luggiɗinaade e ngaal ganndal.

Hol e yimɓe waɗooɓe politik e Muritani mo tuugnoto-ɗaa ?

– Hahaha (jaleeɗe). Ko naamnal mawngal. Ma mi jaabo on ɗo e yeeso, mi jaaboroo on nuunɗal.

Ibraahiima Saar ?

– Mi heɓii janngude huunde e binndanɗe makko. Kono, e ooɗoo sahaa, mi yiɗaa haalde heen goɗɗum.

E Muhammed Abdel Asiis ?

– Mi seedtiima wonde nde baaba am saŋkii nde, o arii duwaade.  Miɗo sikki tan hay gooto waawaano miijaade wonde hooreejo leydi Mauritani ina waawi arde haa e galle Joopɓe to Mbaañ. Ɗum ko gollal ceedtinngal. Miɗo wiya o jaaraama.

Hol e yimɓe politik Farayse mo njeeɓataa ?

– Hay gooto. Kono tan miɗo waawi hollude on kartal am UMP (FƁ : UMP woni parti Sarkosi).

Hol ko haɗ-maa jeyeede e nano* ?

– Miijooji am ko miijooji nano. Kono so artii e suɓaade neɗɗo politik ooɗoo walla oya to, ko goɗɗum.

Hol konngol mberloto-ɗaa Muritaninaaɓe ?

– Miɗo ɗaminii yiyde yiite nder Mbaañ, tawa koko leelaani. Hay gooto waawaa faamde wuro fotngo no Mbaañ nii heewde yimɓe e heewde jagge caggal leydi heddaade e ngonka aadanteewo.

Ƴetti kaaɗoo haala ko DAS. Ƴoogaa ko e tufnde Flamnet

Fulo : Bookara Aamadu Bah