Kullon ɓurkon bonande aadee

0
1945

So kullon ɓurkon bonde e aadee ina limtee, ɓoyngu woni hoore. Rewi heen ko laadooje, caggal ɗuum yaare, nde nooroo ara. Hay gooto haalantaa goɗɗo oo sababuuji ndeen bonannde, gooto e men fof ina anndi ɗum, haa heddii, ma a taw, wonande ɓowngu ! Ndaa noon, so en njiɗii yawde neɗɗo, mbiyen ɗum « ellee ɓowngu ! » 

So kullon ɓurkon bonde e aadee ina limtee, ɓoyngu woni hoore. Rewi heen ko laadooje, caggal ɗuum yaare, nde nooroo ara. Hay gooto haalantaa goɗɗo oo sababuuji ndeen bonannde, gooto e men fof ina anndi ɗum, haa heddii, ma a taw, wonande ɓowngu ! Ndaa noon, so en njiɗii yawde neɗɗo, mbiyen ɗum « ellee ɓowngu ! » 

Waɗi noon ko kanngu ɓuri waawde warde, sibu ko kanngu addata e aadee ñawu ɓurngu bonde e aadee en e nder duunde men Afrik ndee kay, so jontinooje.

Kono, ko e laawol wonaa, sibu won yiytuɓe, haa mbaɗti feewnude huunde (patch) nde neɗɗo takkata e ɓalndu mum wemjinoore ɓoyɗi. Wemjinde ɓoyngu ko haɗde ɗum heɓtinde neɗɗo walla jawdi siiɓotoo ƴiiƴam mum en ɓee.

Jooni ɓe ngoni ko e renndinde kaalis ngam feewnude heen haa heewa ɓe koolkisoyoo ɗum to Uganndaa nganndu-ɗaa, hojom fof, jontonooje ina bara toon cukalel.