Ɓoggee : « leydi men, nguurndam men»

0
1696

Sukaaɓe ceppii to Ɓoggee ngam haɗde dokkitgol boowal leydi nder wuro ngoo ñalnde 14 mee 2013. Ko gooto e perfeeji Ɓoggee rokkunoo boowal ngal sosiyatee biyeteeɗo TIVISKI, toppitiiɗo njeeygu kocce, mo nganndu-ɗaa jeyi ɗum ko Nansi Abeydarahmaan. Sukaaɓe ɓee ko laawinooɓe no feewi : ko ɗum waɗi ɓe keli “birikaaji joowanooɗi ɗoon ɗii”. Nokku oo noon, haa e ooɗoo sahaa ko nokku ɗo ɓe pettatnoo bal.

Ɓe njooɓinoo ko ɗiiɗoo konnguɗi, ɗi ɓe mbinndi kadi e kartoŋaaji ɗi ɓe mbeeynatnoo : « hoto mem leydi am », « reende leydi men, ko hisnude janngo sukaaɓe men », « leydi men, nguurndam men », « ɗoo, ko minen njeyi », « leydi am ko ngalu am »… Ndeen haakem nokku oo tinii ɗum, o jaɓɓii yonaaɓe seppooɓe ɓee e nder biro makko, e tawtoregol meer wuro ngoo. O wiyi yo sukaaɓe ɓee ngaddu ko ina hollita ko wuro ngoo jeyi nokku oo. Ko ndeen, e wiyde « elfoutiyou », Umar Alasan Jah yaltini eɓɓaande Ngesa Ɓoggee (CPB), nde nganndu-ɗaa ko jeyi keeriiɗo remooɓe Ɓoggeenaaɓe. Ko noon kadi jonaaɗo Nansi ɗaɓɓiraa nde addata seedantaagal “jeyi mum”, kono, « o yahi, o artaani tawo ».  Jooni noon, golle puɗɗanooɗe ɗoon ɗee njowaama. So laatiima nokku oo ko dokkaaɗo « saretaaji e otooji ngontaa dañ ɗo ndewi faade maayo, so wonaa taartoyi Ɓoggee les walla ndewa e kanaal hee. Hay furiyeer oo jookoto ». 

Wonaa ngolɗoo ko wayi nii fuɗɗii. Ko ɓooyaani koo tan, jeyoowo liɗɗi gooto biyeteeɗo Nami dikkondirii ɗoon e meeri Ɓoggee nde wiyi ina maha ɗoon e oon nokku mo kaalaten oo, gaaraas, tawi “rokkunoo ɗum yamiroore nde rewaani laawol ko perfee biyeteeɗo Muhammed Nuuh wul Taaleb Wesaas, gonɗo hannde diisneteeɗo cawndiiɗo hooreejo hilifaaɓe leydi ndii”. Oon sahaa ɗum waɗiino dille mawɗe, sibu Nami wullitoyinooma to tirbinaal, kono laamu nguu rokki goonga ko komin oo.