Ciftoren Buuna Kan

0
1884

Ko ñalnde alarba 28 ut gooto e mawɓe mawɓe men, hono Buuna Kan, neɗɗo korsinnooɗo Fooyre Ɓamtaare, sankiinoo ɗoo e Nuwaasoot ina yahra e duuɓi 79. Buuna Kan jeyaa ko e jagge Muritani gadane. Iwdi makko ko Mbaañ. Caggal nde o yalti ekkol normaal Willam Ponty e Liisee Federba to Ndar, o janngini haa e maayirɗe kitaale 60.
O wonii kadi caggal ɗuum jannginoowo (porfeseer) ɗemngal Farayse. Omo jeyaa e siifnooɓe « bayyinaango 19 » e hitaande 1966, haa o sokaa heen.

Caggal ɗuum o waɗii heblooji paatuɗi e njuɓɓudi jaŋde e kuufgol. Caggal ɗuum o golliima e ministeer jaŋde ; ɗuum ko hade makko naatde dipolomaasi. E nder ɗuum o yahii Belsik, Benelux, to Dental Orop hade makko wonde konsil Muritani to Pari. O ruttii kadi o wonani Muritani ammbasadeer to Belsik. Nde o arti, Haydalla waɗi mo e yimɓe ɓe diisnotoo ; ko ɗoon o ƴettiri alteret. E wiyde Abdullaay Siree Bah gooto e sehilaaɓe makko (walla gooto e sukaaɓe makko) « Buuna kan ko neɗɗo jom miijooji jahruɗi yeeso, daraninooɗo nuunɗal e potal nder renndo ».

Fooyre Ɓamtaare ina duwanoo Muritaninaaɓe kala, ina duwanoo ɓesngu makko jaaƴnde moƴƴere. Yo Alla yurmo mo, yaafoo mo. Yo Alla haarnu mo aljanna. Aamiin.