Hinnde Hinndu e Ammbasaad Farayse

0
2184

Ammbasaad Farayse nder Muritani rokki Hinndu Mintu Ayniina, maande manoore toownde (galaŋ) ñalnde 19 kawle (oktoobar) 2017 heedde 19w00 to galle Ammbasaad Farayse e Nuwaasot. Ndee hinnde fattamlamre ko finnde teeŋtunde wonde ammbasaad oo ena teskii darnde makko hiisnde, kanko Hinndu ngam guurnugol e ƴellitgol pinal e ñeeñal rewrude e binndol e ɗemngal Farayse e waasde mo wonde neɗɗo bannginte, gollortooɗo waaruuji gila ko o jannginoowo-jaayndiyanke.

Hade ammbasadeer oo takkande mo maande ndee, adii tawo ko waɗde ciimtol nguurndam makko, mosol ɗo o rewnoo, ko o goongɗinnoo e ko o salotonoo gila o ari e aduna haa ɗo o yahrata ɗoo e yeeso jamaanu tolniingu e 82 neɗɗo, rewɓe e worɓe hakkunde winndooɓe, wiɗtooɓe joom gannde toowɗe en, e jaayndiyankooɓe bismaaɓe. Caggal ɗum ammbasadeer oo wiyi : « Leydi Farayse rokkii ma hannde ndeeɗoo maande manoore toownde ngam waɗde ma harbiyanke e fannu pinal e ñeeñe (médaille de Chevalier de l’Ordre de la Culture et des Arts) »

Kelle e mayleeji natooɓe e naɓoyankooɓe njahdi, seedtinde weltaare wonde ena mbelaa hinnde nde Hinndu heɓi ndee.

Hol gonɗo Hinndu Mintu Ayniina ?

Hinndu Mintu Ayniina jeyaa ko Moonngel to diiwaan Gorgol Muritani e hinnde safalɓe lemtuunanaaɓe. O jibinaa ko ñalnde 10 mbooy (mee) 1965 e nder Kayhayɗi. Baaba makko wiyetee ko Mohammed Ayniina Wul Ahmed Haadii, ko jannginoowo arab wonnoo, caggal ɗuum wonti joolto-hujja (syndicaliste). Yumma makko nootortoo ko e innde Mahjuuba Mintu Ahled Saalem. Hinndu mawni ko hakkunde Kayhayɗi, Magtaa Lahjar, Ligisayba Gorgol e Jowol Sahre sabu wonnoode baabiraaɗo oo jannginoowo. Ko e hakkunde ɗeeɗoo gure, Hinndu Mintu Ayniina waɗata jaŋde mum lesre hakkunde 1970 e 1977. Jaŋde makko hakkundeere ko e Rooso e duɗal ngal ɓe mbiyata Sawiyee Kopalani (Xavier Copalani), tuggude 1978 haa 1983, nde o heɓi bakkaa makko. O waɗi heblo ngam wontude jannginoowo rogere addannde e jaŋde hakkundeere. O jannginii Ganndal tawaandi (Sciences Naturelles). Caggal ɗum o waɗti heblo fannuuji daartol e ganndal leydi to duɗal jaaɓi-haaɗtirde Nuwaasot. Hinndu jannginii to kolees Tafrak Seyna, o jannginii kadi to duɗal sukaaɓe worɓe, ngal ɓe mbiyata e ɗemngal Farayse “Collège des Garçons” e nder Nuwaasot.

O naati e jaayndiyankaagal ko e hitaande 1989 e les mbeelu Habiibu Wul Mahfuud (yo Geno yurmo ɗum). O gollodiima ɗoon e Mohammed Faal Umeer, Mbaarek Wul Beyruuk e Alasan Accee. Ɓe ngadii sosde ko jaaynde wiyeteende Muritani Demain, caggal ndeen ko jaaynde wiyeteende Albayaan, ɓe cakkitorii ko Le Calame. Ɗeeɗoo jaayɗe ko ganndaaɗe sabu ko kannje ngadii ñiŋde e aybinde geɗe kaantare baɗanooɗe e ɓaleeɓe Muritani gila e taccingol haa e warngooji dewnooɗi heen. Ko ɗee jaayɗe peeñninnoo ko waɗanoo e bonannde to wuro Sorimalee, ɗo yimɓe nayo mbaraa, mbaɗdaa e ngaska ngoota, lootaaka, kasnaaka, njuulaaka. Ko ɗuum addannoo ɗe, kannje jaayɗe ɗee, felɓondirde e mettere laamu haa addani ɗe uddeede walla yoweede. E teskaade Jaaynde Le Calame haɗaama yaltude laabi 23 hakkunde kitaale 1993 e 2008. Nde yowaama kadi laabi 2. Heen gootol ko lewru e hitaande 1997, ɗimmol ngol ko lebbi 2 e hitaande 1999.

Caggal ɓennuɓe ɓe limtu-ɗen dow ɓee, Hinndu gollodiima e ɗeeɗoo jaale e nder jaayndeyaagal: Seneyba Mohammed, Caam Mammadu, Sek Aamadu, Abdullaay Siree Bah, Mariyem Mintu Derwish, Bah Mariyam lollirɗo Halayɓe, Mohammed Mahmuud Wul Ɗaaleb e Biri Jagana.

Hinndu wonii e jaayndiyankaagal haa e hitaande 2007, ɗo o noddaa e diiso jaagorɗo gadano Zein Wul Zeïdane. Nde oon ɓenni, o wonii diisnondirɗo Yahyaa Wul Waaqaf e Mullaay wul Mohammed Laqdaf.

E hitaande 2014, o toɗɗaa jaagorɗo kalfinaaɗo diiwaan Magreb (Maghreb), fiyakuuji Afrik e geɗe muritaninaaɓe wonɓe caggal leydi. E saawiyee (siilo) 2015, o ari e jaagorde Pinal e fitiram-gollaagu, o woni heen haa e lewru seeɗto (abriil) 2016. Ko e oon dumunna, Daande Maayo ndee fuɗɗii anndude wonde ndeke jeyaa ko e leydi ndii e dañde geɗal. Ko ndeen Jowol Sahre lasaa e doggol gure ganni no Wadaan, Shingiti e Walata, Jeeriyel Tummbere to Jiinge e Njeew mbaɗtaa e ɓarakorɗe ngenndi juureteeɗe. Ko e oon sahaa kadi naalankaagal, ñeeñal e binndol puɗɗii dañde henorde.

E ooɗoo kikiiɗe ñallunooɗo 19 oktoobar 2017, Hinndu Mintu Ayniina heeroraaki mbelemme e teddungal kañum tan. O fecci ko e yimɓe tato woɗɓe, dañɓe teddungal kañum enne no o dañiri nii, takkanaaɓe medayuuji hono no o takkiranaa nii. Ɓeen ngoni: Mbaarek Wul Beyruuk, Idummu Mohammed Lemiin e Sal Jibriil Jakariyaa, gorko Haayre Mbaar e Simeraaji (maa en ngartu e nguurndam oo gorko e jaaynde men aroore, so Geno newnii).

Gelongal Fuuta lollirɗo, Njaay Saydu Aamadu

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.