Ciftoren : Toɓooli Nuwaasoot

0
1706

Fotnoo wiyeede ciftoren boom, ko huunde ɓennunde, nde ɓarakke mum alaa ɗo keddii so wonaa e miijo. Kono, so goonga, so artii e toɓooli Nuwaasoot, foti wiyeede ko : « haa hannde ko e toɓo min ngoni ». Waɗi noon ko beeli ndunngu haa hannde koraani sibu hay e kawle hee toɓii e wuro haa heewi, ñalnde aset 2/11/2013 wonnoo.

Yimɓe eggunooɓe galleeji mum en, ina njokki e lulnde nde yaawataa arteede. Gurdoŋaaji, alaa ko heddii heen so wonaa ko mahanoo gila e yontaaji ɓennuɗi… Ko ɗee geɗe kala ngaddani en wultinde ndee winndannde nde ɓuuɓaano nii, winndanoonde hedde 5 settaambar 2013.

Toɓooli Nuwaasoot

Caggal toɓooli keewɗi toɓɗi e wuro Nuwaasoot, leeɗe keewɗe njooliima, haa arti noon e Elmiina e Sebkaa e Socojim PS, haa ko yimɓe heewɓe eggii galleeji mum en, ndogii… Mbeddaaji wuro ngoo keewɗi ko kujjitɗi ; gudroŋaaji keewɗi mahanooɗi ko ɓooyaani koo, caayii. Ko boomaare mawnde wonande ɓesnguuji keewɗi…

E nder ɗuum, ɓesngu nguu ina ɗamininoo maa batu hilifaaɓe njooɗinoongu ñalnde alkamiisa 5/09 wood peeje ƴetti. Kono, e nguun batu, caɗeele ɗeeɗoo ciftoraaka nii. Ko ɓuri ɗum bonde nii, laamu nguu, janngo mum, yaltini ko ngalu haa heewi, fayi dow tule ceene ina lora leɗɗe !

Caggal ɗuum, hooreejo leydi oo, hono Muhammed Abdel Asiis, yawnoraa ɗuum, wiyi wonde « alaa ko laamu nguu waawani ɗumɗoo, ngu alanaa ɗum ngalu ». Huunde haawniinde sibu hooreejo leydi oo meeɗaa seerde e wiyde wonde « keesuuji buur ina mbiyi tef kaalis ! » Ɗum noon, « maa wonii ko cemte wonnoo, maa wonii ko yoorɓerngaagu e salaade faabaade miskineeɓe tohɓe ».

Yanti heen, heewɓe ngoongɗini ko « laamu nguu gollortoo ko sawru gumɗo; ngu anndaa ko ɓuri hatojineede e ko waawi fanndaade : yeru mum ko Abdel Asiis ƴettii fotde 15 miliyaar ugiyya ngam sosde gure ɗe koɗaaka e nder ladde tuulaa heelaa; tee oon kaalis ina yonatnoo e feewnude wuro Nuwaasoot ».

« Ellee maa mbiyaa laamu nguu, haaɗaani tan e faalkisaade caɗeele miskineeɓe wuurɓe e ɗee caɗeele e nder ɗee leeɗe cifaaɗe dow ɗee : Siiseem, Senkeem e Sokojim, kono kadi, ngu woni ko yiylaade ɓeydande ɓe caɗeele ». Ɗum addani huunde e yimɓe goongɗinde ko wiyetee wonde «Abdel Asiis ko jiɗɗo heɓtude leegal Sokojim ngal mbele ina yeewta ɗum, ɓayri e laamu makko, huunde fof waɗtii yeeyeede, gila e karte dentitee, haa e paaspooruuji haa e geɗe goɗɗe, tee ɓesngu nguu uurnaaki nii ɗo oon kaalis naatnetee».

Hannde, laamu yaltinii kaalis haa heewi ngam waɗde woote ɗe ɓamdaaka, ndeke wonaa waasde jogaade haɗnoo ngu faabaade jaahiyaaɓe !