Pulaar waasii jaalal : Aamadu Saydu Kan nodditaama

0
2596

Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani e denndanngal terɗe mum, kam e FOOYRE ƁAMTAARE ina nduwanoo ɓesngu Aamadu Saydu Kan, cankiiɗo ñalnde 22 suwee 2014 to Nuwaasoot, wirnaa to Likseyba ñalnde heen. Aamadu Seydi Kan ko jaggal e nder Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani wonnoo. O ardiima ko juuti Catal fedde ndee to Nuwaadibu. Maayde makko ko baasal mawngal wonande Fedde ndee, wonande leñol ngol. Yo Alla yurmo mo, yaafoo mo, haarna mo aljanna. Ko Kan Aamadu Saydu ligganii leñol ngol, Fedde ndee e ɓesngu Muritani waawaa haaldeede kiikiiɗe gooto.

Gonaangal makko e Nuwadibu waɗii nafoore mawnde e Nuwaadibunaaɓe. Yo Alla yoɓ mo ko o waɗani ɗemngal ngal koo, ko o waɗani leñol ngol koo. Aamiin. Golle makko ina njooɗi. Golle moƴƴe alaa e sago njokkee, ñemmben golle makko.

Holi Aamadu Saydu Kan ?

Aamadu Saydu Kan yiyi aduna ko e hitaande 1949 to Likseyba Gorgol. Ko ɗoon o naati ekkol e hitaande 1956. Ko ɗoon o janngi haa 1962, o fayi ɗuɗal hakkundeewal to Kayhayɗi, haa hitaande 1966. E hitaande 1967 o yawti, o fayi duɗal hakkundewal ngenndi to Nuwaasot (lycée National de Nouakchott). Aamadu Saydu golliima sabu e hitaande 1970 tawi o ɓamii golle ko ina wona duuɓi tati to P.T.T (poste). Caggal ɗum, 1970 haa 1975 o golliima e Air Afrik. 1976 haa 1977 o fayi PNUD Nuwaasoot. 1977 haa 1978 o golliima to Mendes Junior. T

uggi 1979 haa desammburu 2009, woni duuɓi 30, ko SNIM tan o gollii haa o hebi fooftere makko e desaambar 2009, tawi omo selli, omo hisi, Alla ina accidi mo timmal makko. To bannge dowrugol ko e heertooji luulndo tan o woni sabu makko woƴeede yooltude ndimaagu e jojjanɗe ɓesngu e leƴƴi Muritani fof. E oon fannu omo tiiɗi, omo tiiɗnii, o wonii laabi keewɗi e meeri Nuwaadibu (conseiller municipal). Ko idii wooteeji 1992 (tuggi 1990 haa 1993), 1993 haa 2001, 2001 ha 2006, o jeyaama e terɗe cosɗe UFD, AC, APP (membre fondateur). Kadi o meeɗaa waasde jeyeede e terɗe jiilirɗe ɗowooje golle ɗee to diiwaan Nuwaadibu. Kan Aamadu Saydu nana to golle SNIM, to golle dawrugol, to golle pinal. Ina jeyaa e ko ɓuri tiiɗde e golle makko, daranaade golle pinal, jaŋde ɗemɗe ngenndiije, ha teeŋti e ngal fulɓe. Tuggi 1979 haa e oo sahaa omo golloo tigi e F.B.P.M. Ko ɗum addani mo heɓtineede e suɓeede caggal batu mooɓondiral ɗiɗmu yo o won hooreejo Catal Nuwaadibu. Ndeke ɗumɗoo fof ko sabu darnde makko teskinnde. Ko ina wona hannde duuɓi 27 ko kanko ardii catal ngal. Kan, ko sagata, ko jaggal mawngal e fedde ndee, e catal Nuwaadibu. Ina jeyaa e golle makko tabitɗe, winndude defte fuɗɗorde kelmeendi e firo mum e ɗemngal Farayse. Ngam wallitde humpiiɓe alkule latin ɓee e tuma muusɗo 1989 haa 1992, ko kanko hisni deftordu catal ngal.

O waɗiino binndanɗe keewɗe e jaaynde Nuwaadibu, hono ƴellitaare, haa teeŋti e peeje no jaayde ɗemngal Pulaar njaajirta. Omo jeyaa e walluɓe catal ngal haa dañi jokkondire e balle ngalu ummoraade e Fedde CERLS (Comite Exécutif régional de lutte contre le Sida).

Ceedtagol Abdul Ajiiju Bah, hooreejo Catal Nuwadibu ñalnde hiirde mbayniigu Catal ngal waɗannoo yarham mum Aamadu Saydu Kan, ñalnde 23/01/2010