Kawgel fuku 2014, teddungal rewɓe

0
1715
teddungal rewve.jpg

Hikka ko haawnii waɗii e kawgel fuku ngel : ardii leyɗe kippuuji jaggondirɗi e kommbaa cakkitto oo, hono Almaañ e Arsaatiin, ko rewɓe. Ardii leydi njuɓɓinndi kawgel ngel, hono Beresiil, ko debbo. 

Hikka ko haawnii waɗii e kawgel fuku ngel : ardii leyɗe kippuuji jaggondirɗi e kommbaa cakkitto oo, hono Almaañ e Arsaatiin, ko rewɓe. Ardii leydi njuɓɓinndi kawgel ngel, hono Beresiil, ko debbo. 

Ɗum noon kawgel hikka ngel ko teddungal rewɓe fof, haa arti noon wonande rewɓe leyɗe kaal-ɗen ɗee. Ɓeen rewɓe ngoni Dilma Rusef hooreejo leydi Beresiil e Angela Merkel hooreejo leydi Almaañ e Kiristinaa Kirshneer, hooreejo leydi Arsaatiin. Ɗumɗoo ko huunde teskinnde no feewi to bannge ɓeydagol darnde rewɓe e jiilgol fiyakuuji renndo. Deɓi aayɗinde ɗum tan, ko Kiristinaa Kirshneer heɓaani arde tawtoreede finaal oo. Angelaa Merkel noon, wullii toon haa tampi, fotdiima toon e fettooɓe ɓee fotooje keewɗe sabu weltaare mum e poolgu nayaɓu Almaañ.