Waaju koorka

0
1971

Pulaar.org – Diine | So koorka dariima, won ko koorɗo foti himmirande ko wonaa ɗoyngol ɓolol. Won ko njiy-ɗen e jumaaji e jamaaji so lewru koorka dariima ɗum feewaani ɗum yooɗaani : ko hol ɗum ? Ko hoorooɓe lelotooɓe e jamaaji tan ɗaanoo, ɓee paloo, ɓee cooroo, ɓee na kara, ɓee na kooƴa, ɓee na koyɗitoo. Tee ɗum fotaani wonde e jamaa sabu jamaa yiɗaa heen ko laaɓal, e softeende. Ɗaaniiɗo haa waɗti harde, oon kam seertii e laaɓal sabu so neɗɗo salliginiima, o leliima, ombo wonndi e sallige, o ɗaaniima ko juuti, sallige makko bonii, waɗde ko bonnata sallige yiɗaaka e jamaa. Ɗaaniiɗo na waawi hoyɗitaade, na waawi woppude henndu, kadi so jamaa ina tafsira neɗɗo foti ko jooɗaade, heɗoo tafsiir naftoroo. So a naatii e jamaaji hee, a roŋkat hay to njooɗi-ɗaa Alla e leliiɓe, ɓee ina kippii, ɓee ina ngajjii, ɓee ina palii, ɓee ina coori, kadi ɗaaniiɗo juuldataa e dental sabu so yimɓe kaftiima ndariima tawata ko kanko ko o ɗaaniiɗo o wonndaani e sallige, ala e sago o ummoo o wona e salligaade, nde o haljitta tawa o daɗaama darnde walla ɗiɗi, ko woni goonga tan ko so aɗa ara jamaa yo a taw ko juulde walla janngude, walla heɗaade tafsiir, so tawii ko lelnde walla ɗoyngol won to foti waɗeede tawo wonaa e jamaa.

Salli Sih, sakke mo ñaamataa hakke