Sifaa : Anndude Fedde Ƴiiƴam mum, ina waɗɗii

0
1846

Pulaar.org | Tuggi 22 haa 31 lewru mee 2014, Sifaa Hanki Pinal Hannde yuɓɓinii Lappol Hirjino fayde Diiwaan Gorgol e Diiwaan Gidimaka. Diiwaan heen fof ko gure ɗiɗi cuɓaa e mum ngam waɗde hirjino yowitiingo e REWINDO DEBBO COWIIƊO, kanum e DOKKIRGOL ƳIIƳAM.

Ɗii hirjinooji mbaɗaa ko e ballondiral e fedde adunaare wiyeteende FNUAP

Pulaar.org | Tuggi 22 haa 31 lewru mee 2014, Sifaa Hanki Pinal Hannde yuɓɓinii Lappol Hirjino fayde Diiwaan Gorgol e Diiwaan Gidimaka. Diiwaan heen fof ko gure ɗiɗi cuɓaa e mum ngam waɗde hirjino yowitiingo e REWINDO DEBBO COWIIƊO, kanum e DOKKIRGOL ƳIIƳAM.

Ɗii hirjinooji mbaɗaa ko e ballondiral e fedde adunaare wiyeteende FNUAP

(Fonds des Nations Unies pour la Population) woni Fedde Dowlaaji Dentuɗi Daraniinde kala ko fayti e Ɓesnguuji. Magooji, jimɗi e jime mbaɗaama heen. Saabii ngoo hirjino noon ko teskaaade, ɗo ɓuri heewde e nder dowri hee, rewindo rewɓe sowiiɓe ina welsindaa. Haa ko ɗuum waɗi caɗeele ene kawree e sahaa jibingol. Debbo wiyaa ko so sowiima, yo o taƴ karnal wiciti, lebbi tati fof yaha to Cafroowo ngam ƴeewa ngonka mum, so won leɗɗe foti rokkeede rokkee, so won tinndinooje walla jeertinooje foti waɗaneede kadi waɗanee. To bannge dokkirgol ƴiiƴam, saabii ngoo hirjino ko caɗeele teskeede, tawi ene e majje waasde anndude FEDDE ƳIIƳAM mum. Yanti heen ko siftinde yimɓe ɓee wonde ƴiiƴam anndaa leñol, anndaa hinnde, anndaanguru ɓalndu. Ɓe njiydaa leƴƴi ene mbaawi nanndude Fedde ƴiiƴam, jiyduɓe leñol walla nii enɗam ene mbaawi seertude Pelle ƴiiƴam.

Ene e ko faamaa e golle ɗee : neɗɗo fof ene foti anndude Fedde Ƴiiƴam mum. E ngaan sahnga, omo waawi faabaade neɗɗo katojinɗo heen tawa leelaani, so tawii ko kanko hatojini heen kadi goɗɗo ene waawi faabaade mo ko yaaccii.

Goɗɗum ko faamaa heen ko neɗɗo fof ene foti rewindaande cellal mum haa teeŋti e rewɓe sowiiɓe. E nder ɗuum faamaama debbo, so sowiima ene foti ustude liggeyaaji muusɗi walla ƴeftude ko teddi. Yanti heen kadi ene foti ɓadaade safrooɓe ɗowtoo jamirooje mum en. Kono hay so noddaaka, lebbi tati fof ene foti yahde suudu safrirdu ngam rewindaade cellal mum. Yanti heen ko alaa e sago o teddina laaɓal, o tewoo.

Malal Sammba Gise