Uddo Ñaabina !

0
1555

Pulaar.org – Ñaabina | Tuggi aset 2 haa alet 10 ut 2014, yimɓe ummiiɓe nokkuuji goɗɗi e otooji keewɗi, e yimɓe laamu uddii Ñaabina, peŋi tillisaaji hawngooji laawol Ɓoggee-Kayhayɗi, ina pari e yande e wuro hee. Woodii heen nii naatɓe nder wuro hee, ina mbiiña galleeji, woɗɓe payi cehe ina cunnoo gaññeeje kecce. Ko ɓe ƴeewatnoo ?

Ɓe mbiyi ko ɓiyiiɓe, ina wiyee Muhammed Wul Seex wul Nesiil, « ina wonnoo e wuro hee, so maayii, ko ɗoon tan waawi wareede, wonaa bannge goɗɗo ». Ɓe njahii haa ɓe takki neɗɗo gooto,

Pulaar.org – Ñaabina | Tuggi aset 2 haa alet 10 ut 2014, yimɓe ummiiɓe nokkuuji goɗɗi e otooji keewɗi, e yimɓe laamu uddii Ñaabina, peŋi tillisaaji hawngooji laawol Ɓoggee-Kayhayɗi, ina pari e yande e wuro hee. Woodii heen nii naatɓe nder wuro hee, ina mbiiña galleeji, woɗɓe payi cehe ina cunnoo gaññeeje kecce. Ko ɓe ƴeewatnoo ?

Ɓe mbiyi ko ɓiyiiɓe, ina wiyee Muhammed Wul Seex wul Nesiil, « ina wonnoo e wuro hee, so maayii, ko ɗoon tan waawi wareede, wonaa bannge goɗɗo ». Ɓe njahii haa ɓe takki neɗɗo gooto,

 ɓe mbiyi karooje waɗata e galle mum ɗee, ko e dow aññeere suka oo, ngam suuɗde ɗum. Ɓe mbiñciti cehe, ɓe njuurnii boyli, ɓe mbiiñii tule ceene, e gaasaɓɓe e gammbi, ɓe purii yimɓe, ɓe ngijii sukaaɓe… Beeli yimɓe fof owi e golle ɓee yimɓe ɓe hay gooto anndaa ko ƴeewata e ɗo cuppitorii.

Ñalnde 8 ut, ɓe nanngi huunde e yimɓe wuro ngoo ngam naamnaade ɗum en e hulɓinde ɗum en, ina e ɓeen, e wiyde Ɓaas Mammadu, wiyeteeɓe Al hajji Hammadi Siidi Bah, e Caamaa Bah e Muusaa Soh e Demaani Jah e Saalif Gey e Maamuudu Bah e Baabooy Kebe e Aamadu Demmba Aaw.

Ina laaɓi kam, jooɗaniiɓe ɗoon laamu nguu ko wuro ngoo tuumi ko kam en mbari suka oo, ngujji kaalis mum ! 

Ñalnde 9 ut, aɓe ngoni e ngoon uddo Ñaabina haa wiyaa suka mo ɓe njiylotoo oo ‘’yiytaama Nuwaasoot, junngo mum ina banndaa, sibu ko janɗo e ngelooba’’. Caggal wiɗto, tawaa hay bannda oo ko fenaande, kanko e doktoor baɗatnooɗo mo ɗum oo, kamɓe fof ɓe nanngaa.

Ɗum dey ko huunde mettunde. So laatinooma ko o baraaɗo, ma a taw wuro ngoo jogornoo ko duppeede. Ɗum ma a taw wonaa maayde 503 sagata waraaɓe e nder tuddule konu leydi Muritani, wonaa teemedde woɗɓe « wardaaɓe amdu e fenaande » daande maayo, ɗum wonaa Lamin Manngaan … Ɗum dey haalii hoore mum…

Kono haaniino wuro ngoo wullitoo ngee tooñannge, partiiji politik e pelle daraniiɗe jojjanɗe aadee kadi ina potnoo ɗum suurtude, sibu ko golle baaɗe nii mbonni koɗdigal ɓiɗɓe leydi ndii, haa teeŋti noon kadi so tawii ko yimɓe laamu, fotnooɓe hollude yimɓe laawol e ñootde hakkunde yimɓe, ngoni seerndooɓe ɗum en, ngoni aawooɓe ngañgu e ɓerɗe yimɓe, sabu heedi-heedi tabitinta ñalnde fof.

En tarii haala Mayram Mintu Derwis ɗo wiyata « ko kewi Ñaabina koo ko huunde bonnde… Hol fof no polis tuugortoo e nan-nanti ngam tuumde wuro no woorunoo, tawi waɗaani hay wiɗto wooto ? Hol no wuro no woorunoo uddirirtee nii, beeli yimɓe ownee, e dow sikkeeji coomɗi añamnguraagu ? ». En tarii kadi ko Gurmo Loh, ganndo ko faati e laabi sariya, haalnoo heen, nde wiyata : « Capanɗe keewɗe yimɓe jeyaaɓe e doole kisal, uddii, parñiima wuro Ñaabina, nanngi yimɓe. Kulol nanngii yimɓe wuro fof, yooɗdinaaɓe e waɗde bone gila hay huunde anndaaka. Majjunooɗo oo yiytaama Nuwaasoot, ina wuuri, ina selli, ina e jam, ina wellitii. Ɗee golle jooɗtoriɗɗe, mettuɗe jaɓde e muñde ina ciftina en sahaaji njiimaandi militeer e dow daande daande maayo e kulol bonngol ɓe ngaawnoo toon e ɓerɗe e hakillaaji yimɓe les njiimaandi laamu wul Taaya, e maayirɗe kitaale 80. » « Jogiiɓe laamu hannde ɓee e polis mum en ina poti siftineede wonde kala ko ɓe mbaɗa foti fawaade ko sariya, so tawii kay dowla men ko dowla tuugiiɗo e sariya ».       BAB

 

Oo woni “majjunooɗo” oo : Muhammed Wul Seex wul Nesiil