FBI e Martin Luther King

0
963

Ndeke FBI meeɗiino winndude Martin Luther King ngam etaade hulɓinde ɗum. Oon ɓataake yiytaa ko ko ɓooyaani koo. Yiyti mo ko ɓiɗtoowo gooto ine wiyee Bervely Gage, saakti mo e lowre internet jaaynde wiyeteende New York Times. Kanko ooɗoo debbo daartoowo, o wiyi « mi haawaama no feewi yiytude ɓataake oo fof, tawi alaa ko ittaa e mum hay huunde e nder kaayitaaji makko” (kaayitaaji neɗɗo goɗɗo mo o wiɗtatnoo geɗe mum, sirlu to Duttorɗe ngenndi).

Ɓataake oo ina hollita wonde FBI yiɗiino duñde Martin Luther King yo warto. Ina winndanoo heen « Heddani maa ko geɗel gootel, aɗa anndi ko woni ». E wiyde daartoowo jiytuɗo mo oo, faandaare ngolɗoo konngol ina laaɓti, ko duñde mo yo o warto.

Ina siftinaa e lowre internet Vox wonde balɗe seeɗa caggal nde King waɗi diskuur mum lolluɗo « I have a dream» e hitaande 1963, wonde FBI winndiino e wasiyaaji mum « eɗen poti jaggirde mo hankadi, so tawii en njaggiraano mo noon, no nègre (innde jalkitirde ɓaleejo) ɓurɗo bonde wonannde ngenndi men ».  Nii woni ɓe ummanii ñukkindaade mo : ɓe etii tawo ko waɗde feere kala mbele aɓe kollita wonde omo jokkondiri e maruceeɓe (communiste en), sibu, e oon sahaa, kala kaɓantooɗo goonga e ndimaagu ina heewi yiyreede ndeen yitere. Ɓe ƴetti filmuuii makko kewɗi, jotondire makko keeriiɗe. «Ardiiɓe FBI puɗɗii noddude jaaynooɓe, ina ndokka ɗum en ɗiin kabaruuji, kono, huunde haawniinde, alaa fof ɗo ɗi mbayyinaa » e wiyde biɗtoowo oo. Nii woni, hitaande rewnde heen, gooto e ardiiɓe FBI neldi mo ɓataake, ina gijoroo mo bayyinde nguurndam makko keeriɗam… wiyi mo heen : «Min pilmii ma, min pilmii goofi maa kala, jotondire maa njogoram kala, hay ɓooyɗe ɗee … Maa aduna oo kala anndu ko ngon-ɗaa, so neɗɗo mo rewaani laawol… Diplomaaji maa ɗii fof, Njeenaari Nobel ndii (maayka !) ndaɗndataama. King, mi wiyiino ma, a gaynii ». Eɗen nganndi Martin Luther King wattini ko felleede…

FBI firti ko ‘’Federal Bureau of Investigation’’. Eɗen mbaawi firdude ɗum Biro federaal toppitiiɗo enketaaji. Ko o sarwiis polis, sarwiis ñukkindagol…

BAB