Kariim Wad : kasoo duuɓi 6 e 138 miliyaar !

0
1592

 

Ñaawoore ndee yanii ñalnde 23/03/2015 : Kariim Wad ina foti sokeede duuɓi 6 e yoɓde 138 miliyaar seefaa woni hedde 80 miliyaar ugiyya. Ɓe o ñaawdetenoo ɓee, hono Bibo Burgi e Aliyuun Sammba Jase e Mammadu Puuy kam en ñaawaa ko kasoo duuɓi joy e pawe kaalis ŋeerɗe.

Ɗiɗo heen noon ɗaccitaama, mbiyaa alaa ko mbaɗi.

Baɗte majjum ɓurɗe ɓallaade ko Kariimu waawataa wonde kanndidaa e gardagol leydi Senegaal e woote garooje ɗee (2009 walla 2007 so ustugol manndaa Makki Sal yiɗi hollitde senegaalnaaɓe ngol jaɓaama).

Ñalnde 21/03/2015 tan noon parti PDS e gardagol baaba makko hono Abdullaay Wad toɗɗinoo mo yo o won kanndidaa mum e woote hooreleydaagu garooje ɗee. Ina gasa tawa waɗnoo parti oo heñaade toɗɗaade mo, ko mbele ina battina e ñaawoore hee, kono ellee ɗum battinaani heen.

Pulaar wiyi « ko maayi e raddo fof ko jaawngal difii », woni bone garɗe e makko fof ko baaba makko waɗi. Waɗi noon, ko baaba makko alaa no waɗaano mbele kariimu ina rona ɗum e jappeere laamu. Eɗen ciftora nde Kariim hawaa e gardagol meeri Ndakaaru ñalnde 22 marse (kadi) 2009, ngam seknoraade senegaalnaaɓe baaba makko nomi mo kalifu nokkuuji nay teeŋtuɗi, keewɗi kaalis, haa senegaalnaaɓe mbaɗti wiyde mo kalifu Asamaan e Leydi sibu Baaba makko lammini mo Gollondiral hakkunde leyɗe (Coopération internationale), mahaaɗe (infrastructure) Peewnugol leydi (aménagement du territoire), e Jolngo (transport). Huunde haawniinde ɗo kawaaɗo e woote yeenetee. E oon sahaa yimɓe fof ñiŋiino ɗum, senegaalnaaɓe mettini heen no feewi. Kono Abdullaay Wad safaaka ɗum, ko ɓiyiiko tan o yiyi. Ɗumɗoon tawti doosiyeeji mawɗi, keewi kaalis ɗi o halfinanoo, ko nanndi e Air Senegaal walla Anoci… Gila oon sahaa yimɓe ɓee ina tuumi mo ñaamde kaalis, ko idii to woɗɗi coftingol Ñaawoore Kuuge Galɗugol ngol rewaani laawol, ko lolliri toon Crei (Kereyii) koo. Ñawoore makko yani ko 23 marse 2015, woni duuɓi 6 caggal nde o hawaa e woote. Lewru marse kay malaani mo. Jaaynoowo gooto wiyi « ko Kariimu ñaawaa kaso, kono ko baaba makko waɗata kasoo oo » sibu ko kañum difii oo hakke.

Ko waawi heen wonde fof, eɗen mbaawi wiyde Senegaal waɗii taɓaal mawngal goɗngal, sibu, ko fayi arde, wonaa m woni kala suusata wootaade e jawdi buur.

Muttaar