Usmaan Sileymaani Kan : fentande hoore mum golle

0
1204
Usmaan Sileymaan Kan, fentande hoore mum golle
Usmaan Sileymaan Kan, fentande hoore mum golle

Yarham mum Jibi Hammee Lih wiynoo : “tuubaako siiɓiima neɗɗaagal men lomtinii tuubakaagal”. Eɗen mbaawi wiyde wonde ngolɗoo konngol ine heewi goonga, haa teeŋti noon to bannge jaŋde e nguurndam. Ine anndaa hannde, he nder aduna oo, yimɓe njanngirta ko haa paggoo ganndal, kono kadi njogoo peeje. Ɗuum waɗi so joomum en njoofnii jaŋde njiyloo fentande koye mum en golle, cosa sosiyateeji ekn. E jaŋde ndon-ɗen he koloñaal Farayse, enen, haa he ñalngu hannde nguu, hay so gooto he men roondiima ganndal aduna ngal fof, so artii wokkanta tan ko gollaade e laamu, artida he miijo yawaare kala ko joginoo renndo men, gila he pinal, golle ekn. 

En njokkondirii e Usmaan Kan, mo nganndu-ɗaa kañum ine jogii yiyannde woɗnde, nde o faggii e jaŋde makko to Almaañ, kam e jaŋde makko e ɗemngal Pulaar, nder duɗe ƴeewndorɗe Duɗal Ɗemɗe Ngenndiije. Eɗen njaltina ɗoo ceedtagol makko, ñalnde mawningol ñalngu winndereewu ɗemngal neeniwal ɗo joɗnde FeddeƁamtaare Pulaar he Muritani, ñalnde 21 feebariyee 2021.

Caggal calminaali, miin njeyaa-mi ko he rogere adannde jannguɓe e duɗe ɗemɗe ngenndiije.

Ko mi asiñoor jaltuɗo Almaañ. Njiɗ-mi haalde huunde hesere e Pulaar, kadi e eeraade renndo ngoo haa teeŋti e sukaaɓe ɓee. Sabu hannde ina luukee ko feewti e entreprenariat (janngude, ligganoo hoyre mum). Naat-mi jaŋde Pulaar ko 1982. Abdullaay Haaruuna Sih janngini min. Puɗɗii-mi Farayse ko hitaande 6ɓiire, keɓ-mi kawgel naat-mi Kolees sukaaɓe worɓe (Collège de garçons), duuɓi tati keɓ-mi berwe, min njawti liisee nasiyonaal duuɓi nayi haa keɓ-mi. bakkaa. Njiɗnoo-mi wonde ko pilot (dognoowo diwooje), paaraa-mi bak D, mbiy-mi waɗde mi fayta to bannge safaara (médecine) ɗum nawi mi Kodduwaar, hawri ina waɗi iiñturu dawrugol. Ngartu mi e Muritani. Musiɗɗo am gooto, Muktaar Baro, ina jannga Almaañ, o wiyi yo mi ar Almaañ, ko leydi mbaɗndi faayiida. Ɗaɓɓit-mi ɗuum, njah-mi toon.

Mi Liggiima e Fedde SCA, ko Fedde mawnde mbaylaandi e nder Wuro Manhaam gila 2003 haa 2009. Mi Liggiima e Fedde PFI wiɗito Karallaagal puɗi demeteeɗi ɗi ngannduɗaa ene kuutoree to bannge ngalu e jeyli Wuro Pirmasens 2009-2010. Mi liggiima e Fedde DIMA wuro Manhaam Ko abbitii he wiɗto ngalu wonande Pelle Almaañ gonɗe Farayse, Siwis e Almaañ 2010-2011. Mi Liggiima TAKRAF fedde Almaañ to Nuwaadiibu wonande Fedde SNIM 2012. Mi liggiima ALS to Nokku TASIAST 2013, Fedde ANED 2013. E Hitaande 2014 mbinndu-mi Eɓɓaande Kisal Taariindi nde Ambassade Almaañ e PNUD ndokki kaalis ngam ene waɗee, ko heen wonaa haa jibini Nokku to Gelleeje mbaɗatee conndi e Rakkal to wuro Wulyense. Ɗum Haɗaani miɗi liggondira e Ambassade Almaañ e GIZ, E duɗal am Kaiserslautern ko abbitii e reende Sato.

Huutoraade Pulaar e Almaa. Nde ngonnoo-mi Almaañ, taw-mi ko laawol ɓurngol yaawde waawde Almaa ko janngirde ɗum Pulaar, ko ndeen mbinndu-mi saggitorde Almaa/Pulaar nde ngannduu-ɗaa hay Almaañnaaɓe mbaɗti soodde e am. Ene heewi faayiida no feewi, to banngal golle, winndude he Pulaar ɓuri fof newaade e kala no njiɗir-mi , fof miɗi waɗa e Pulaar Hiisa Excel, haa e Fannuuji ɗi njanngunoo-mi to Almaañ miɗo huutoroo ɗum hannde e ɗemngal am.

Ligganaade hoyre mum. Ko njiy-mi Almaañ, ko leydi so ene jogori yahrude yeeso, ko haralleeɓe mbaɗata eɓɓaaɗe jeñcinooje, yimɓe heewɓe mbaawa liggaade heen. Almaañ too, ko ɗum ɓe njanngini min. Ɗoo noon, ko liggey Laamu ɓuri heewde, ɗum firti ko eɗen ngoɗɗi ƴellitaare tawo, tee kadi ko golletee ene heewi gasataa.

Eɓɓaaɗe mbaɗ-mi. Nde gartu-mi e Leydi am, mi jooɗi, miijii-mi hol fannu mo puɗɗortoo-mi. Adii fof ko Baaba am haalani mi haala, yo mi waɗ  eɓɓaande yeñcinde gelleeje e hitaande 2012, kono puɗɗorii-mi tawo ko winndunde Eɓɓaande Taariindi hitaande 2014 to Wuro Kayhayɗi nde naat-mi jeere ndee njiy-mi tuundi ɓurtundi. Ko ndeen puɗɗii-mi winndude ɗum e Pulaar. Nde mbinndu-mi miijo ngoo haa feewi, fof no foti wayde nii, kollit-mi ko Almaañnaaɓe nde wonnoo ko ɓeen tan njoginoo noppi paamooji ngoon miijo. Mi firaani nih e Almaa, ko noon tan nawir-mi Ambassade Almaañ piranmoo-mi Eɓaande ndee. O ɓuuɓtinaani nih, ɗoon e ɗoon o wiyi kam hol no foti coklu-ɗaa e Kaalis. Ko ɗoo fof fuɗɗii e haa e ñallungu hee, golle ɗe ene njaha.

Ɓamtude Pulaar. Yiyande am heen ko jannginde fannuuji ɗii : Eɓɓaande Kisal Taariindi e hol no Sukaaɓe jannguɓe ngalaa golle mballirtee haa mbaɗa eɓɓaaɗe jeñcinooje haa mbaawa wuurnude koye mum en nawora heen woɗɓe. Miin e wallondirde e Fedde Ɓamtaare pulaar min mbaɗta heblude ɓe e pulaar, hay sinno o janngunoo ko farayse so o janngii e pulaar o ɓurata heɓindaade.

Jeeyngal. Mbiyat-mi tan ko aduna oo daɗoyii (woɗɗoyii), kono enen ko en heddiiɓe caggal, alaa e sago ngollo-ɗen, njannginen sukaaɓe gaynuɓe jangde waɗde eɓɓaaɗe jeñcinooje, kollen ɓe laawol ngol.

Ɗum noon ko rewrude e Fedde Bamtaare Pulaar e peŋɗe mum ngonɗe e nder leydi hee. Ko aduna oo addiri noon, haa ɓuuɓa leelanii keyɗuɗo !

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.