Kaanankiri Sawuud ummaniima fedde EI

0
1500

Fedde seɓɓitiiɓe huɓ-ɓereeɓe (ownooɓe) noddirtoonde “EI”, Ngenndi Islaamiyankoori,  ndeke alaa ɗo huɓɓeraagal mum yettotaako. Kaanankiri Arabi Sawudit hollitii e innde laamu mum, ko heddii heen koo, kala ko naamndii e feere hare mbele fawde junngo e golle bonɗe ɗe fedde ndee gollata, maa waɗe. 

Fedde seɓɓitiiɓe huɓ-ɓereeɓe (ownooɓe) noddirtoonde “EI”, Ngenndi Islaamiyankoori,  ndeke alaa ɗo huɓɓeraagal mum yettotaako. Kaanankiri Arabi Sawudit hollitii e innde laamu mum, ko heddii heen koo, kala ko naamndii e feere hare mbele fawde junngo e golle bonɗe ɗe fedde ndee gollata, maa waɗe. 

Kono e wiyde maɓɓe, ɓe ngardini ko wallondirde e ɓesngu leydi ndii. Nokku kalfinaaɗo kala ko yowitii e geɗe nder-nderiije bayyinii wonde teeɓtiima ko ina tolnoo e  431 tuumaaɗo noototooɗo e innde ndeen fedde huɓ-ɓereeɓe, tawo ko ɓuri heewde e maɓɓe ko jeyaaɓe tigi e leydi Arabi Sawudit ndii. Ɗuum ne kadi wonaano huunde newiinde nde tawnoo piɗtaali 37 keddiima heen : ina heen jogiima kisal ɓee, siwilaaji e seɓɓitiiɓe njeengomo mbaraama heen, kadi ko famɗi fof ko ina tolnoo e 120 neɗɗo, ngaañiima heen.

Ina jeyaa e ko saɗtini pelɓondire ɗee, ko wonde ɗe baɗdaani laawol gootol, wonaa e sahaa gooto, kono e nder jonte e jonte, tawo ina heen ɗo jogiiɓe kisal njahata haa to ɓuri lobbinaade e dow wertaango leydi ndii. E yiyaande laamu nguu, faandaare maɓɓe, kamɓe seɓɓitiiɓe ɓee, ko mbele addude jiiɓru nder leydi ndii kala, haa teeŋti noon e ɓeydude fitina hakkunde ɓeen noddirteeɓe Shi’it en e Sunnit en.

Ɗuum ne kadi laawol maɓɓe wonnoo ko waɗde njanguuji nder jumaaji mawɗi kam e jooɗorɗe Ngenndiije Dentuɗe Ameriik, gonɗe e nder wuro Riyaad ngoo e hoore mum.

Dooro Gey- Boobo Loonde