Ko aldi laamu Muritani e IRA ?

0
1857
9794334-15818497.jpg

Ñalnde 29 suwee 2016, pelɓondiral muusngal waɗii hakkunde semmbeeji kisal (polis e sanndarmori) e hoɗnooɓe e « gasra » kuccitɗo e « Hopitaal Buammaatu » haa waɗi gaañiiɓe e semmbeeji kisal ɗii e hoɗnooɓe ɗoon ɓe yantude bonanndeeji goɗɗi (kaar polis duppaaɗo, barakuujikelaaɗiekn..). 

Ñalnde 29 suwee 2016, pelɓondiral muusngal waɗii hakkunde semmbeeji kisal (polis e sanndarmori) e hoɗnooɓe e « gasra » kuccitɗo e « Hopitaal Buammaatu » haa waɗi gaañiiɓe e semmbeeji kisal ɗii e hoɗnooɓe ɗoon ɓe yantude bonanndeeji goɗɗi (kaar polis duppaaɗo, barakuujikelaaɗiekn..). 

Hol ko addi ɗuum ?  Fawaade e ko mbiɗtu-ɗen Polis ardunoo ko ɗaɓɓirde hoɗnooɓe e nokku hee yo eggu sabu leydi ndii jeyi ɗum ko neɗɗo goɗɗo garɗo wullitaade « ina yiɗi heɓtude leydi mum » e konngol nulaaɓe laamu « hoɗɓe ɗoon ɓee njani e polis garnooɗo habrude ɓe yo ɓe eggu », e haala maɓɓe ko ndeen nii kaar polis o duppaa wonnooɓe heen ɓee ngaañaa haa woodi heen nii mo ɓoornungal mum teettaa, ko e oon sahaa « semmbeeji kisal goɗɗi njaaɓtini », ina yaakoraa ko ndeen bonannde huuftidini.

Wonande hoɗnooɓe ɗoon ɓee alaa ! Kañum en ɗo ngoni ɗoo, koɗii ɗoon ko ina tolnoo e duuɓi noogaas etee, ko e nanondiral e jom nokku oo. Ko goonga,oon yiɗiino heɓtude nokku mum, ko e haala ɓe ngonnoo no ɓe tottirta oon nokku mum caggal nde ɓe ngullitii to laamu yo yiilano ɓe to ɓe paati. Ko e ndee yolnde laamu yani e maɓɓe gollii ɓe ɗee golle .

Ko laaɓi koo tan, ko jom nokku oo yiɗiino heɓtude nokku mum e wiyde yimɓe « hay yeende mawɓe gasra oo waɗiino » kono egginde wuro no woorunoo weeɓaani saka noon ko yimɓe miskineeɓe etee nguurndam mum en kala yowitii ko e leegal ngal ɓe takkii ngal. Ina foti teskeede kadi hoɗɓe ɗoon ɓee ko e leñol harnaaɓe njeyaa, hiiseteeɓe ɓurɓe waasde e leydi hee. Kono kadi, eɗen njooɗtorii, yiɗde laamu nguu fof tottitde jom leydi ndii leydi mum, tengiti ngal dow ko yiɗde maggu egginde ngalɗoo natal « miskinaagu hakkunde wuro », werlitoyoo ɗum ladde haa Dental leyɗeele aarabeeɓe keborngal jooɗaade ɗoo ñalnde 25 lewru nduu ɓenna.

Kono ko naññi en kay ko nangugol e cokgol e kasooji nduubanuuji fedde IRAA teeŋti noon e ardorde mum.  Fotde yimɓe sappo e tato (13) nanngaama e ardiiɓe fedde ndee, fotde sappo (10) woɗɓe nanngaa ko to gurel pusangel too etee kamɓe fof ɓe ɓenninaama kasoo. Daliilu oo ko « ɓe nanngaa ko junngo e faandu » tawa eɓe nduppa otooji, eɓe mbonna kaake etee ɓe ngonaa fedde yamiraande… tawi noon sappo e tato Iranaaɓe, kañum en fof nanngaa ko galleeji mum en walla to liggeyaaji mum en… kono kam ina woɗɗi ɗo hare ndee waɗi ɗoo. Daliilu to bannge sariya wonde ɓe nannga « ko junngo e faandu » alaa ɗo ɓaarii. Ɗum ina addana en naamnitaade koye men, hol ko aldi laamungu e IRAA ?

Ko ina abboo jooni e lebbi ɗiɗi ko hoohooɓe IRAA (Biraam Dah wuld Abeyd e Barahiim Bilaal) nannganooɓe e kasoo to Eeleega lebbi sappo e jeetati sabu seppo ngo mbaɗnoo daande maayo ngam haɓtaade « njiyaagu e loppitgol leyɗeele janane » ngoppitanoo kadi sariya laɓɓini ɗum en. Eɗen teskii noon goppitgol maɓɓe e jaɓɓungal ɓe mbaɗanaa ngal ɓeydanii ɓe martaba mawɗo refti heen kadi ɓe mbismaama leydi Amerik, ɓe ndokkaa toon njenaari sabu « darnde maɓɓe tiiɗnde ngam haɓtaade njiyaagu », ɗum fof noon so hulɓinaani laamu nguu, ƴorɓiima ɗum kam. Njooɗtori-ɗen hannde laamu nguu yiɗi kam ko maɓɓude IRAA haa Batu aarabeeɓe nguu ɓenna walla noon tawa ngu yettiima e nokku ɗo ngu miijii « yo ngu hel bibje IRAA gila diwaani »; Ko woni e lahal fof maa juuɗe njiytu.

Gelaajo