Laamu Muritani e Abdallaahi Senusi

0
2278

Abdallaahi Senusi ko Libinaajo, keynum Kaddaafi, gooto e ɓurnooɓe ɓallaade mo. E kitaale 1980, kanko wonnoo kalfinaaɗo kisal ndernderal leydi Libi. Oon sahaa luulndiiɓe heewɓe mbaraama e kasooji leydi ndii. E hitaande 2002 Kaddaafi halfini mo gardagol sarwisaaji sirlu koninkaagu. E hitaande 1999 Farayse ñaawii mo (tawi o tawaaka) sabu makko yooɓtoreede jeyeede e yandinnooɓe ndiwoowa DC-10 UTA ɗo 170 neɗɗo mbaasnoo pittaali mum en. E wiyde luulndiiɓe laamu Kaddaafi, omo jeyaa e warɓe 1 200 nokonooɓe e kasoo Abuu Salim e hitaande 1996. Omo tuumaa kadi jeyeede e tuntino ngam warde laamɗo Abdallaah mo Sawuud e hitaande 2003.

Nde murto ummii Libi, omo jeyanoo e ardiiɓe mumtutol luundiiɓe ɓee, haa arti noon to Bangaasi. Ñaawirde winndere ndee nii waɗii wiɗto ko faati e ɗuum, tee ina yiyloo mo : omo takkaa warhoore aadeejo.

Caggal nde Kaddaafi waraa, o majjiri yimɓe. Kono, ñalnde 17 marse 2012 o nanngaa ɗo kanndaa Nuwaasoot ɗoo, omo ummorii Maruk, omo jogii kaayitaaji Mali. Gila ndeen noon, laamu Libi kesu nguu e leydi Farayse e Ñaawirde kuuge winndere ina njiɗi, gooto fof, heɓde mo. Kono, laamu Muritani ellee heñaaki (walla tawa ko o gontanɗo ɗum ‘kuudi ɓesɗo’) e seertude e makko. Won wiyooɓe omo mooftani Muritaninaaɓe heewɓe waɗooɓe politik siruuji e sahaa nde ngaratnoo to Kadaafi sujjande ɗum walla ndaartude ngalu… Ɓe mbiyi ko ɗuum addani Muritani nanngude mo hoto o saaktude ɗiin sirluuji, sibu, e wiyde maɓɓe haa hannde, so wonaano ɗuum, Muritani waɗatnoo tan ko no Maruk e Mali mbaɗi nii, so faalkisaade mo, mbaasi nanngude mo. Alla tan noon laaɓaa ko woni ɗoon, kono wayi ko no Laamu Muritani ina joganii mo guut nii.

Ma a taw ko ɗum addani Ahmed wul Seek, hooreejo jaaynde Le Calame, naamnitaade “Hol no foti Senusi yeeyaa ?” e jokkude “So tawiino kawgel ɓuraa yaawde haalde huunde e waɗde ko luulndii ɗum ina woodnoo, tawatnoo ko Abdel Asiis wonii mbir winndere ndee kala to woɗɗi. Mbele wonaa kanko wiynoo, reftii heen kadi, to Attaar, wonde Senusi tottittee Libi tan ko nde ñaawoore Muritani seerti e mum ? Lewru caggal ɗuum, tawi hay ñaawoowo gooto noddaani oon ngam heɗaade ɗum, werlaama e juuɗe lappol laamu Libi e gardagol kalifu mum Kaalis ( ??!!). Jaayɗe ɗee mbiyi ko haaɗi-haaɗa waɗaa ɗoon, ko kaalis keewɗo, ko dokkugol kaalisaaji, e cornugol rewi ɗoon. E nder Muritani keso oo, elle fof ko ko yeeyetee. Hay fodoore.”

Muttaar