Ko kalifu Ndeenka leydi, haali e referaandoom

0
1289

Wonande mbayliigu Doosgal leydi (Constitution), « hade mooɓondiral cuuɗi sarɗi walla referaandoom, alaa e sago tataɓe ɗiɗi heen suudu fof keɓee ». Ko ɗum woni faayiida haala Mammadu Bacca yeeso senateeruuji nde keblantoo wootde eɓɓaande mbayliigu ndee.  E no o wiyri : « Kuulal 99 Doosgal leydi wiyi ko hooreejo leydi oo walla parlemaa (asaambele e senaa) e dow cakkitgol hooreejo leydi, ina waawi sakkitde mbayliigu Doosgal leydi. Ɗuum noon ina ɗaɓɓi alaa e sago tataɓe ɗiɗi heen suudu kala jaɓa ɗiin mbayliigaaji.

Caggal ɗuum, hooreejo (leydi oo) … rewra e mooɓondiral walla e referaandoom ngam jaɓnude nguun mbayliigu. Ko noon woni laawol. Ko ɗuum woni kisa ko min ngoni e waɗde (…) Ɗum noon ngooten tuugaade e no doosgal leydi ngal wiyri nii, tee eɗen poti jaɓde ɗum. So en njaɓaani no wiyraa nii, en njaltii demokaraasi ».

Caggal ɗuum kanko kalifu oo, o ɓeydi heen “Yimɓe fof mbiynoo ko hooreejo leydi oo rewrataa e cuuɗi sarɗi ɗii. O rewrii e majji noon”. O teeŋtiniino kadi e haala makko hee wonde « ngam waylude doosgal leydi ngal, alaa e sago tataɓe ɗiɗi parlemaa oo keɓee. Alaa e sago ɓesngu nguu jaɓa ɗuum. Ɗum wonaa huunde newiinde. »    

Keɗo-ɗee mo ɗoo : https://www.youtube.com/watch?v=6mphEnJD3KA

BAB

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa