Hooreejo leydi e Doosgal leydi

0
1569

Hooreejo leydi oo, hono Muhammed Abdel Asiis yuɓɓinii yeewtere mum jaaynde jamma alarba 22 ina jofi 23 marse 2017 to galle laamorɗo ɗoo. Ina raɓɓiɗi, o wiyi ko o noddoowo referaandoom e tuugnaade e kuulal 38 Doosgal leydi ndii. E wiyde makko, “kuulal 38 ina aaɓni denndaangal mbayliigaaji doosɗe leydi tawi rewraaka e cuuɗi sarɗi ɗiɗi ɗii”.

So artii e kuulal 38, o wiyi omo jogii “dalillaaji sariyeeji biyɗi geŋ“ caggal nde o diisnii “annduɓe sariya jaambureeɓe ɓurɓe mawnude, ɓe meeɗaa halfineede golle kaɗooje ɗum en wonde jaambureeɓe”.  E wiyde makko kadi, senaateeruuji caliiɗi eɓɓaande mbayliigu ndee ko yiɗɓe “fefde ɓesngu Muritani”. O fawti heen “ko miin woni ñaawoowo hakkunde ɓesngu nguu e cuuɗi sarɗi ɗiɗi ɗii. Ko ɓesngu Muritani halfini mi ɗuum. Mi woppataa fiilaaɓe 33 ina pefa ɓesngu Muritani”. Wonande ko yuɓɓinta woote ɗee, o wiyi wonde ko miliyaaruuji jeegom eɓɓanooɗi nii e bidsee dowla oo. Ma a taw ko yiɗnoode wowaade ɗi addannoo mo rewrude e cuuɗi sarɗi. Jooni kam, alaa e sago o fellita yaltinde ɗi.

Haala ka huunde e haalooɓe puɗɗii jaabtaade ngam anndude hol pefɗo hannde leydi ndii, mbele “ko wootɓe miijooji mum en ɓee, walla ko kanko caliiɗo ɗooftaade woote oo ?” Sibu, e fawaade e dalillaaji ɓeen kolliti, yo won referaandoom, yo won mooɓondiral cuuɗi ɗiɗi ɗii, alaa heen ko waawi huutoreede tawi tataɓe ɗiɗi heen suudu kala (2/3 asaambele e 2/3 senaa) njaɓaani ɗum tawo. Ko ɗuum nii woni ko Jallo Mammadu Bacca, kalifu ndeenka leydi, mo o nulnoo to asaambele e to senaa ngam faamninde fiilaaɓe ɓee nafoore wonnde e jaɓgol eɓɓaande mbayliigu nguu.

Mbele Abdel Asiis ko jedditiiɗo haala kalifu mum walla ko belaaɗo “yaɓɓude doosgal leydi laawol goɗngol kadi” ? Eɗen nganndi tan, waɗnoode miliyoŋaaji 6 e nafoore ɓesngu nguu, yeru ngam ustude cogguuli, ɓuratnoo waɗande yimɓe fof ngartam e huccande sarkitde maande leydi Muritani nde wiyaani waɗaani…

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa