Ruwanndaa, leydi ɓurndi yaawde ɓamtagol e winndere hee e duuɓi 25 ɓennuɗi ɗii (PNUD)

2
1875

Fedde Ngenndiije Dentuɗe ina jogii ɓetirgel dewindtoongel ɓamtaare leyɗeele aduna ɗee e ɗii duuɓi 25 cakkitiiɗi. Ɓetirgel ngel ina hollita ƴellitaare aadee en e nder 148 leydi nder fannuuji : « ganndal, tolno nguurndam ceniɗam, ɗamaawu nguurndam e cellal, jeytoregol e nguurndam politik e renndo, senaare sato, kisal e hakkeeji aadee, daranagol nuunɗal e potal nder renndo. »

E wiyde ciimtol cakkitiingol ngol, ko Ruwanndaa fof ɓuri ɓamtaade e ɗii duuɓi 25 cakkitiiɗi, rewi heen ko Siin. Ko ɓuri haawnaade heen koo kadi, eɗen nganndi Ruwanndaa ummii ko e musiiba e jiiɓru bonndu, caggal warhoore ɓesngu baɗaaɗo toon e dow Tutsi e hitaande 1994.

Hannde, Ruwanndaanaaɓe ina ɗaminoo wuurde ko sowotoo laabi ɗiɗi ko ɗamintonoo wuurde e hitaande 1990(duuɓi 32), ko noon kadi naatgol sukaaɓe jaŋde soworii laabi ɗiɗi naatgol jaŋde ndeen. Eɗen mbaawi siftinde kadi leydi ndi ko njeeɗaɓiri (7ɓiri) e nder winndere ndee to bannge potndugol eddaaji, kayri woni yeeso leyɗe ɗee fof ko faati e jeytoregol rewɓe e nguurndam politik (64% to parlemaan). Laamorgo leydi ndii kadi, hono Kigali, woni wuro jeeɗaɓo (7ɓo) e winndere ndee to bannge laaɓal.

PNUD

Fulo : Bookara Aamadu Bah

2 JOWE

  1. So tawii laamiiɓe leyɗe men ɓee-ne mbaawii golloraade hono no kaanaŋke maɓɓe oo gollorii nii, maa ɗum wonanatno en ɓural e yaajeende.

    Eɗen ñaagoo Geno nde O baawɗo laamaade leyɗe men laamu potal e nuunɗal wondude e gollal jeñtinoowal, jeñtinanoowal ɓesnguuji men moƴƴere.

  2. So tawii laamiiɓe leyɗe men ɓee-ne mbaawii golloraade hono no kaanaŋke maɓɓe oo gollorii nii, maa ɗum wonanatno en ɓural e yaajeende.

    Eɗen ñaagoo Geno nde O hokkata en baawɗo laamaade leyɗe men laamu potal e nuunɗal wondude e gollal jeñtinoowal, jeñtinanoowal ɓesnguuji men moƴƴere.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa