KAALDEN GOONGA : “Hol ko tagi baɗe bonɗe baɗanooɗe e kitaale 1990-1991ciftortaake so wonaa 28 Noowammbar ?”  

0
1952
Kaalden Goonga
Kaalden Goonga. Winndannde Malal Sammba Gise

Ene gasa tawa e ngol winndannde men wonata ko naamne mehe. No heewi wiyeede nii noon :•neɗɗo ene naamnoo sabu anndaa ; neɗɗo ene naamnoo sabu yuwde mo naamnii oo , neɗɗo  ene naamnoo kadi ngam tan udditande miijiyankooɓe lowre haa ndaña ɗo njeewti.

Naamnal men noon yowitii ko ñalawma 28 Nowaambar. Eɗen nganndi kay hitaande fof, so nguun ñalngu artii, gila e rajooji, Watsap, Facebook haa waawɓe yettaade teleeji ngonata ko e haalde ko fayti e geɗe kaantoriɗɗe baɗanooɗe haa caabii nguun ñalngu ene siftoree. Sikke alaa kay, leliiɗo e karawal ajjii sahnga tiisubaar, suusaa wiyde yiyaani naange. Waɗde alaa, hannde, majjuɗo ko waɗanoo haa saabii nguu ñalngu ene siftoree hitaande kala.

Kono tan dee won ko teski ɗen. En teskiima, so ñalngu 28 nguu ɓennii, alaa mo ɗemngal mum ene taatoo heen, saka haala e rajo walla winnda e jaaynirɗe jolɗe hannde ɗee. Ko ɗuum waɗi mbiy-ɗen, hannde winndannde men ko naamne tan, walla boom ko naamne ɓurata heewde heen. So en mbelaa mbiyen, Holi ko waɗi ɗeen baɗe baɗanooɗe ciftortaake so wonaa nde nguun ñalngu arti ? Mbele ko e nguun ñalngu tan ɗum foti haaleede ? Mbele haalooɓe ɗum e nguun ñalngu ɓee, kaaldaani tan haa teskee, walla njiyee mbele mantee, limtidee e ko won e men mbiyata “ngenniyankooɓe koo”? So tawii wonaa ɗuum, holi ko waɗi haala kaa haaletaake ñalnde fof ? Mbele ko sabu ko waɗnooɓe haalde ɗum koo, ko ko safraa ? So tawii on njamirii kam, mi werloo kadi naamnal goɗngal. Mbele en cikkaani, ɓuri heewde e leñol hee ko “ndaaree kam, keɗo-ɗee paykaaji am, tinee kam, toownee kam”. Haaɓnii e ngonka men kaa fof, ko kala mo njiy ɗaa wonata ko e woyde “en ndentaani, en kawraani, alaa e men jiɗanɗo goɗɗo finde saka tina” kono alaa mo ene fuɗɗa. Haaliyanke biyateeɗo Njaay Saydu wiyii e wootere e jime mum “so leñol rentii, hulee hersee, ittanee fotde nde haandi”. Waɗde firti ko so dental alaa, podle fof njooloto. Donkuɗo haɗde fotde yoolaade noon, mi sikkaani so ene jarani ɗum mutde ngam aaftoyaade ɗum caggal nde yoolii. So en ngartii e haala puɗɗorino-ɗen, naamno-ɗen kadi “holi peeje pewjaaɗe ngam safrude ndee ñawannde urmbitteende kala nde artii nguu ñalngu potnoongu wonde ñalngu mbelemme, soko ngu golle ɗe peewaani mbaɗtani yoga e ɓiɓɓe leydi ñalawma sunu? Tawde kay en kawrii ko hakkeeji njaɓɓaa ɗoon, ene moƴƴi kadi naamno-ɗen so tawii renndo ngoo ene anndida peeje potɗe sakkeede ngam hakke jaɓɓanooɗo yaɓɓitee, tawa konngol bonngol yaltaani, cabbi mbeeyaani, fetel huɓɓaani ? Waasataa tawa ɗeen peeje ene keewi, kono eɗen nganndi heen kam wootere, huutorirteende hakkilantaagal, teeyre e haalde goonga mo sumataa toni kaalɗo, jiiɓataa hakkille kaaldateeɗo, addanoore ɗum faamde jaɓɓitgol oon hakke maa jibinan ɗum nafoore nde jaɓɓugol ngol rokkataa ɗum. Eɗen nganndi no ndeen feere wiyatee e Farayse, tee humpitiiɓe ɗum ene keewi hannde yettere Alla. Nde wiyatee ko PLAIDOYER. So on mballii kam firde ɗum e Pulaar maa mi eto yaajnaade heen laawol goɗngol, e ballal Alla.

Malal Sammba Gise

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.