Baaye

0
2347

Mo woyi maayɗo maa deƴƴu
Mo yeewni ɗum ne, maayda e yeeweende.
Maayde e yurminaade, ko nde jaakoranooɗo ardii
Teeŋti e ɗalɗo baaye, mo anndaa to tiindii.

Yurminiima to jawdi e to ndiwri
Saka e aadee, joom miijooji.
Ko yiɗi maayɓe nguurta fof, ko oo ɓuri
Cinndiiɗo mette, ɗawaaɗo mbelemmaaji.

Mo woyi maayɗo maa deƴƴu
Mo yeewni ɗum ne, maayda e yeeweende.
Maayde e yurminaade, ko nde jaakoranooɗo ardii
Teeŋti e ɗalɗo baaye, mo anndaa to tiindii.

Yurminiima to jawdi e to ndiwri
Saka e aadee, joom miijooji.
Ko yiɗi maayɓe nguurta fof, ko oo ɓuri
Cinndiiɗo mette, ɗawaaɗo mbelemmaaji.

Jinnaaɗo woppii mo, o diwaani

Omo daggi-daggina, yahdu, o waawaani
Korsa e nguleeki makko, o haaraani
Hay ayaawo makko, o mooftaani
Wonde mo doofollo, o mawnaani.

Taaniraagel ko nguuriiki daande-maayo

Heɓɓitiima kono juutaani
Anniya e korsa, maayde ɗaccaani.

Pamaro duuɓi, omo yiɗi deenoowo

Pamaro doole, omo sokli balloowo
Pamaro peeje, omo hatojini e ɗowoowo
Kono e ndee yolnde, o dañaani ɗoftoowo.

O ɗaldaama kadi ceddeejo pamaro njurum

Pamaro hakkille, ɓernde ena wiyi kurum
Pamaro korsa mo anndaa hurum.
Waɗtii mo ndolo galle, mo fooftataa
Ko foti e ko fotaani, golle, o sownataa
Ko o waawi e ko o waawanaa, liggey, o riiwtataa
Tawa ɗuum fof, piyle e mbonka, o daɗataa.

Ɓalel haƴƴii nde yontaani

Joote e najooje ngardii nde haanaani
Puɗal haa mutal, omo e darnde
Mutal haa puɗal, omo e miijo
Omo miijoo battande makko
Battande kala njabeeri ndi aldaa e galle.

Sinketaake, suɗetaake

Weltotaako, weltintaake.
Ñalnde ñaantungal, ko o ɓoliiɗo
Ñalnde  softeende, ko o junnginiiɗo
Ñalnde weltaare, ko o cuniiɗo
Sibu yolnde jahɗo mo wonaa gartoowo.

Ñalnde tonngii ɗoyngol, humtanii mo sannju

O waala anngude no tanngiiɗo felewere
O seeka leeɗe, o tiindoo baamuule
O feeca ndee sahre  goonga, omo lawoo janaale
Omo ñuuña ko hiwtinta mawɗo, woynata baaye.

Udumere waawaa lomtaade baafal

So lomtiima ne tawa asli mum ko baasal.
Mo dañaani ko yiɗi koo, yiɗa ko dañi koo
Mo ronki yumma mum, muyna e taani mum.

Gelongal Fuuta lollirɗo

Njaay Saydu Aamadu