Keewal mumatini

0
544

Yimɓe heewɓe ina kaawaa, ina mettini e keewal senerooji e konu Muritani. Wonaa tan sabu waasde ɗum haande, kono sabu kadi teddeendi majjum wonande ngalu leydi ndii. E nder duuɓi 10 fat, ko ina wona 45 koninke nomaama Seneraal. 

Hannde konu Muritani nguu ina jogii 34 seneraal gonɗo e golle. So ƴeewdaama e Maruk walla Senegaal, eɗen paama ɗum haaɗii lamɗam haa ɓurti. Konu Maruk ina jogii 325 000 koninke (wowaaɓe e sukaaɓe wonɓe e heblo limaaka heen), kono jogii ko senerooji 5 fat. Konu Senegaal ina waɗi 11 000 koninke, kono hannde jogii ko senerooji 2 fat ! Alaa no ɗum waawi faamoraade so wonaa sabu nafooje ngalu keewɗe ɗe kala Seneraal rokkaa : otooji jooɗɗi, reenooɓe, galleeji, ndaamordi, njoɓdi keewndi ekn. tawi noon ko ɓuri heewde e koninkooɓe, walla gollotooɓe laamu woɗɓe, ko nanndi e jannginooɓe e safrooɓe, njoɓkal mum en alaa no foti. Tee joom mum en alaa ko mbaɗani leydi, ma a taw nii meeɗaa yahde hay wolde wootere, so wonaa dey waɗde walla wallitde jamfaaji laamu woni kuudetaaji. E wiyde lowre enternet ina wiyee Taqadoum, ko ɗuum addani won ɓeen koninkooɓe wullitaade to « Taqadoum » « paltoor puŋŋiniiɗo, kersiniiɗo, baɗeteeɗo e nomgol senerooji, tuugiiɗo e banndiraagal, e jiidigal leñol… ».      http://taqadoum.mr/node/6252

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa